كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
-

مهمان موقت یا ترمی

1-     مراجعه به سامانه گلستان وثبت درخواست از منوی ذیل:

دانشجو- درخواستها- انتقالی و مهمان- درخواست مهمان به مراکز و واحدها-ثبت درخواست و اعمال تغییرات

2-     تایید واحد مبدا در سامانه گلستان توسط کارشناس

3-     پی گیری موافقت با درخواست از واحد مقصد(در صورت موافقت واحد مقصد در سیستم گلستان قابل مشاهده خواهد بود.)

بيشتر