:.هیات علمی

وضعیت هیئت علمی در دانشگاه پیام نور

سال تحصیلی

مرتبه علمی (عنوان دانشگاهی)

استاد

(نفر)

دانشیار

(نفر)

استادیار

(نفر)

مربی

(نفر)

جمع

1396

46

242

1415

2217

3920