مراجعین محترم میتوانند با شماره تماس 38463050 از همدان و
خارج همدان میتوانند با شماره 081-38463050 تماس حاصل فرمایند .