كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
میروکیلی سعید علوم پایه 035-32534300-2 داخلی 246
دانشیار ریاضی 035-32534079
دکتری تخصصی مهریز @saeedmirvakili
ریاضی (محض ) ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق212 saeed_mirvakili@yahoo.com
دانشگاه یزد رزومه و صفحه شخصی 0
موسوی میانگاه طیبه علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 242
دانشیار زبان وادبیات انگلیسی 035-32534079
دکتری تخصصی یزد @TMosaviM
زبان شناسی همگانی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق204 mosavit@pnu.ac.ir
فدراسیون روسیه رزومه و صفحه شخصی 5 شنبه و جمعه صبح
اسعدی مریم السادات علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 230
دانشیار ادبیات فارسی 035-32534079
دکتری تخصصی تهران @Ma2463m
زبان و ادبیات فارسی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق210 ma2463@yahoo.com
دانشگاه تهران رزومه و صفحه شخصی 0
کاظم پور علی علوم پایه 035-32534300-2 داخلی 246
استادیار فیزیک 035-32534079
دکتری تخصصی یزد @Kazempour_ali
فیزیک (زمینه حالت جامد) ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق212 kazempoor2000@gmail.com
دانشگاه صنعتی اصفهان رزومه و صفحه شخصی 0
حسینی زاده هرات سیدعبدالمجید علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 224
استادیار الهیات 035-32534079
دکتری تخصصی یزد @majidhoseinizadeh
الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق215 majidhoseinizadeh@yahoo.com
دانشگاه تهران رزومه و صفحه شخصی 0
کوچک یزدی محمدجواد علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 224
استادیار الهیات 035-32534079
دکتری تخصصی بجنورد 0
علوم قرآنی-تفسیر قرآن ومتون ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق215 mj.koochakyazdi@yahoo.com
حوزه علمیه قم رزومه و صفحه شخصی 0
حسینی حیدر علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 249
استادیار تربیت بدنی 035-32534079
دکتری تخصصی مهریز 0
تربیت بدنی (مدیریت وبرنامه ریزی ) ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق209 heidar_ss@yahoo.com
دانشگاه پیام نور رزومه و صفحه شخصی 0
طباطبایی سید جلال علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 249
استادیار حسابداری 035-32534079
دکتری تخصصی یزد 0
مدیریت - مالی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق209 j_tabatabaei@yahoo.com
دانشگاه تهران رزومه و صفحه شخصی 0
ایزدی سید حسین علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 251
استادیار اقتصاد 035-32534079
دکتری تخصصی اباده @Izadi_58
علوم اقتصادی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق211 izadi_hosein@hotmail.com
0 رزومه و صفحه شخصی 0
جلالیان نجمه علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 242
استادیار مدیریت دولتی 035-32534079
دکتری تخصصی یزد 1
مدیریت دولتی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق204 n.j.manager@gmail.com
دانشگاه پیام نور رزومه و صفحه شخصی 0
شرقی طاهره علوم پایه 035-32534300-2 داخلی 230
استادیار مهندسی کشاورزی 035-32534079
دکتری تخصصی یزد 0
توسعه کشاورزی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق210 taherah_sharghi@yahoo.com
دانشگاه تهران رزومه و صفحه شخصی 0

دهقانی زاده مرضیه علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 230
مربی حسابداری 035-32534079
دانشجوی دکتری یزد @m_dehghanizade
مدیریت - مالی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق210 mdehghanizade@gmail.com
دانشگاه پیام نور رزومه و صفحه شخصی 0
هاشمیان فر سید حسن علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 251
مربی علوم سیاسی 035-32534079
دانشجوی دکتری یزد 0
علوم سیاسی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق211 hashemian118@yahoo.com
0 رزومه و صفحه شخصی 0
فرزد علی علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 230
مربی حقوق 035-32534079
دانشجوی دکتری یزد 0
حقوق ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق214 pnuniversity@gmail.com
0 رزومه و صفحه شخصی 0
پورگنجی ابوالفضل علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 251
مربی جامعه شناسی 035-32534079
کارشناسی ارشد رفسنجان @pourganji
جامعه شناسی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق211 pourganji@yahoo.com
دانشگاه پیام نور رزومه و صفحه شخصی 0
صباغیان بغدادآباد حمید علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 230
مربی علوم تربیتی 035-32534079
کارشناسی ارشد مهریز 0
علوم تربیتی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق214 hamid.sabbaghian@yahoo.com
دانشگاه علامه طباطبایی رزومه و صفحه شخصی 0
زارعی محمدعلی علوم پایه 035-32534300-2 داخلی 249
مربی ریاضی 035-32534079
کارشناسی ارشد مهریز 0
ریاضی - محض ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق209 zarei1002@yahoo.com
دانشگاه یزد رزومه و صفحه شخصی 0
شکیبا مهشید علوم پایه 035-32534300-2 داخلی 208
مربی علوم کامپیوتر 035-32534079
کارشناسی ارشد یزد @Mahshid_shakiba
علوم کامپیوتر ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق205 mahshid.shakiba@gmail.com
دانشگاه مونترال کانادا رزومه و صفحه شخصی 0
شیبانی ام البنین علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 237
مربی روانشناسی 035-32534079
کارشناسی ارشد یزد @Sheibani_61
مشاوره گرایش مشاوره مدرسه ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق207 omolbanin_iran_2000@yahoo.com
0 رزومه و صفحه شخصی 0
آزاده لادن علوم انسانی 035-32534300-2 داخلی 208
مربی زبانشناسی و زبانهای خارجی 035-32534079
کارشناسی ارشد تهران @l_azade
آموزش زبان انگلیسی ساختمان علامه طباطبایی- طبقه اول- اتاق205 ladan_azadeh@yahoo.com
0 رزومه و صفحه شخصی 0
بيشتر