نخبگان استان کهکیلویه بویر احمد

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان کهکیلویه و بویر احمد

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان کهکیلویه و بویر احمد

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

حمید گرامی چهار راه گشین

 

یاسوج

مهندسی صنایع

مخترع

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان کهکیلویه و بویر احمد  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1