نخبگان استان گلستان

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان گلستان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

14

4

2

2

-

-

-

-

4

4

 

 

 
 


 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان گلستان  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

3

2

2

5

-

2

-

-

-

-

-

14

 

 
 


دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان
گلستان

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

سید حسن حسینی

 

گرگان

مهندسی صنایع

مخترع

نورالدین بدراقی

 

گنبدکاووس

فیزیک

مخترع

بهاره اسکندری

 

گرگان

 

مخترع

هانیه سمیعی

 

آزاد شهر

مهندسی کشاورزی

 

علی گرزین

 

گرگان

صنایع

نخبه هنری ومخترع و  مبتکر

حبیب اله داور

 

گنبد گاووس

حسابداری

مبتکر

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان گلستان  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

3

2

2

5

-

2

-

-

-

-

-

14

 

بيشتر