كوچك يا بزرگ كردن بخش :.

استاد خانم حسنی
کلاس جبرانی کاربرد آمار درمدیریت بازرگانی صنعتی خانم حسنی   مورخ 21/12/ 96ساعت  12-8   مورخ 03/02/97 برگزار می گردد.


استاد آقای سلامی
مورخ 29/1/97 کلاس آقای سلامی برگزار نمی گردد جبرانی آن همان ساعات اعلام شده قبلی مورخ19/2/ 97برگزار می گردد.

استاد آقای اخلاقی
کلاسهای آقای اخلاقی مورخ 1/2/97 برگزار نمی گردد جبرانی آن همان ساعا ت اعلام شده قبل در تاریخ 23/2/97
 برگزار می گردد.

استاد خانم عشوریون
کلاس خانم عشوریون1/2/97 برگزار نمی گردد جبرانی آن همان ساعا ت اعلام شده قبل در تاریخ8/2/97
  برگزار می گردد.


استاد خانم یرزگری
کلاس خانم برزگری مورخ 1/2/97 برگزار نمی گردد جبرانی آن متعاقبآ اعلام می گردد
  


استاد خانم قاسمی
 کلاس مدیریت مالی 2 خانم قاسمی مورخ 10/2/97 برگزار نمی گردد جبرانی آن مورخ 24/2/97 ساعت 12-8 برگزار می گردد.


استاد خانم کاکانایینی
کلاسهای خانم کاکانایینی مورخ 8/2/97 .9/2/97 برگزار نمی گردد جبرانی زبان تخصصی 1 حسابداری 15/2/97 ساعت 17-13
 وجبرانی زبان تخصصی 2 حسابداری مورخ 23/2/97 ساعت 17-12 برگزار می گردد.

استاد خانم
زمانی
درس شیمی فیزیک 2 با استادی خانم زمانی در تاریخ های 16/2و23/2و30/2 ساعت 15-8برگزار می گردد .

استاد خانم
 قاسمی
درس اصول حسابداری 1 با استاد خانم قاسمی درتاریخهای 17/2و 31/2 ساعت 12-8 برگزار می گردد.
 

استاد خانم سلیمانی
کلاس درس پول وارز وبانکداری مورخ 31/2/97 تشکیل نمی گردد وجبرانی آن مورخ 25/2/97 راس ساعت 12-8 برگزار می گردد.


استاد خانم عشوریون
کلاس درس اضافه وباقیمانده کاربرد کامپیوتر حسابداری خانم عشوریون 29 /2/97 راس ساعت 16-9 برگزار می گردد.
 
استاد آقای عربیان
کلاس حقوق رسانه مورخ 31/2/97 ساعت 13-15 برگزار می گردد.
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما