سمت : مسئول آموزش

نام و نام خانوادگی : حمیدرضا حاتمی خیبری

تلفن تماس : 08342222637
سمت : مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی : رامین خدامرادی

تلفن تماس : 08342222637
سمت : کاربر ارشد - کارشناس رشته های (حقوق،زبان و ادبیات فارسی , الهیات و معارف اسلامی)

نام و نام خانوادگی : علی فتاحی

تلفن تماس : 08342228833
سمت : مسئول امور مالی و اداری

نام و نام خانوادگی : مسعود صالح وند

تلفن تماس : 08342231157
سمت : مسئول دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی : فرشته فتحی

تلفن تماس : 08342231156
سمت : مسئول بایگانی پرونده ها و کارشناس رشته های (علوم اجتماعی،علوم سیاسی،جغرافیا،ریاضیات و کاربردها)

نام و نام خانوادگی : مستانه ایوانی
تلفن تماس : 08342226077
سمت : کارشناس رشته های (علوم تربیتی،روانشناسی،منابع طبیعی)

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا ناصری

تلفن تماس : 08342226077
سمت : کارپرداز
نام و نام خانوادگی : بهروز ناصری

تلفن تماس : 09189342998
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : جهانبخش باباخانی

تلفن تماس : 09183353806
سمت : نگهبان
نام و نام خانوادگی : امین اله منصوری
تلفن تماس : 09183346523
 
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما