مأموریت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت: گسترش و تعمیق ارتباط دانشگاه با جامعه به منظور ارتقاء توانمندیهای اساتید، دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور و پاسخگویی به نیازهای علمی تخصصی جامعه
 
نام گروه: گروه کارآفرینی و نوآوری
هدف گروه: ترویج، بسترسازی، هدایت و حمایت از فعالیتهای کارآفرینی به منظور بهبود وضع اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه پیام‌نور
راهبرد
برنامه‌های اجرائی در سطح سازمان مرکزی
برنامه‌های اجرائی در سطح استانها/ مراکز / واحدها
راهبرد ترویج:
ترغیب، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی وارتقاء شناخت دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نوراز مقوله کارآفرینی
الف) برگزاری جشنواره‌ها
1-          طراحی فرمها و شاخصهای ارزیابی
2-          تعیین اعضای کمیته‌ها
3-          اطلاع‌رسانی به مراکز استانی
4-          انجام داوری نهایی و انتخاب افراد برگزیده
5-          برگزاری جشن
 
ب) زمینه سازی جهت سخنرانی کارآفرینان موفق برای دانش آموختگان و دانشجویان پیام نور
1- شناسایی کارآفرینان موفق
2- مذاکره با کارآفرینان موفق
3- معرفی فرد به استان مربوط
 
 
 
ج) انجام فعالیتهای اطلاع‌رسانی و تبلیغ
 1- راه‌اندازی سایت و غنی‌سازی آن
 
 
د) تشویق کارآفرینی
1- تهیه آیین‌نامه تشویق دانش‌آموختگان کارآفرین
2- تقدیر و تشویق از دانشجویان شرکت‌کننده دانشگاه در جشنواره های ملی وستاد جشنواره جشنواره‌ها در سازمان مرکزی
ه) بازدید از شرکتهاو مراکز کارآفرین
 در سازمان مرکزی موضوعیت ندارد
 
 
الف) برگزاری جشنواره‌ها
1-       انجام تبلیغات
2-       ارائه فرمها به کارآفرینان
3-       جمع‌آوری فرمها
4-       انجام داوری و انتخاب افراد برگزیده در هر استان
5-       ارسال به سازمان مرکزی
 
ب) سخنرانی ماهانه کارآفرینان موفق
 
1- اطلاع‌رسانی به دانشجویان و دانش‌آموختگان
2- تدارک امکانات و برگزاری مراسم سخنرانی
3- شناسایی کارآفرینان منتخب استانی و دعوت از آنها جهت انجام سخنرانی
4- عقد قرارداد
 
ج) انجام فعالیتهای اطلاع‌رسانی و تبلیغ
1- ارائه فعالیتهای استانی به سازمان مرکزی جهت درج در سایت
2- تهیة خبرنامه، بورد و بروشور
 
د) تشویق کارآفرینی
1- اجرای مفاد آیین‌نامه تشویق دانشجویان برتر و موفق در سطح استانها، مراکز و واحدها
 
 
ه) بازدید از شرکتهاو مراکز کارآفرین
1-ثبت نام از دانشجویان
2-تهیه لیست شرکتها و مراکز کار آفرینی در سطح استانها
3-مذاکره و هماهنگی با شرکتهاومراکز کارافرینی
راهبرد آموزش :
تحریک انگیزه‌ها، پرورش ویژگیها و آموزش مهارتهای کارآفرینی
 
 
الف)تدوین قرارداد های اجرایی آموزشی باسازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی، موسسه کارو تامین اجتماعی و سایر سازمانهای مرتبط و هماهنگی جهت پرداخت
 
 ب) تهیه CDهای آموزشی
 
 
ج) برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی با همکاری بخش آموزش وزارت تعاون
1- تنظیم تفاهم‌نامه و قراردادهای اجرایی
2- نظارت بر اجرای قراردادها
الف) برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها مبتنی بر قراردادهای منعقد شده در سازمان مرکزی
1-       پیگیری اجرای قرارداد
2-       انجام ارزیابی و ارائه بازخور به سازمان
 
ب) تهیه CDهای آموزشی
در سطح استانها و مراکز موضوعیت ندارد
 
ج) برگزاری دوره ها و کارگاه هابی آموزشی با همکاری بخش آموزش وزارت تعاون
1-       پیگیری اجرای قرارداد
2-       انجام ارزیابی و ارائه بازخور به سازمان
 
راهبرد هدایت و بسترسازی اشتغال
هماهنگی با سایر دستگاه‌های مسئول و فراهم‌سازی بستر امکانات و اطلاعات برای کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان
الف) هماهنگی در انجام کارآموزی برای دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور
1-     هماهنگی با وزارتخانه‌های مرتبط جهت دریافت لیست مراکز مربوط به کارآموزی
2-       اعلام و معرفی مراکز کارآموزی به استانها
 
 
 
ب) ایجاد شرکتهای تعاونی
1- تدوین قرارداد با وزارت تعاون
 
 
ج) ایجاد مراکز مشاوره اشتغال
1- تهیة آیین‌نامه‌ها و فرمهای مرتبط با ایجاد مراکز
2- تدوین قرارداد با وزارتخانه‌های مرتبط (وزارت کار و امور‌اجتماعی) به منظور قانونی شدن مراکز
 
د) ایجاد مراکز رشد
1- تهیة آیین‌نامه‌ها و فرمهای مرتبط با ایجاد مراکز رشد
2- تدوین قرارداد با وزارتخانه‌های مرتبط (وزارت علوم و فناوری) به منظور قانونی شدن مراکز
ه) ایجاد شرایط و امکان استفاده از تسهیلات پارکهای فناوری در استانها
1- هماهنگی با مدیریت پارکهای علم و فناوری وزارت علوم
الف) انجام کارآموزی برای دانش‌آموختگان و دانشجویان دانشگاه پیام‌نور
1-       تهیه بانک اطلاعات از واحدهای صنعتی و خدماتی هر استان
2-     معرفی دانشجویان و حمایت از ایشان جهت انجام کارآموزی در واحدهای مربوطه
3-       بررسی و ارزیابی گزارشات کارآموزی و ارائه گواهی
 
ب) ایجاد شرکتهای تعاونی
1- شناسایی تعاونیهای استان و ایجاد زمینه جهت همکاری با دانشجویان
 
ج) ایجاد مراکز مشاوره اشتغال
1- ایجاد و ادارة مراکز مشاوره در استان
 
 
 
د) ایجاد مراکز رشد
1- ایجاد و ادارة مراکز رشد در استانهای خاص با توجه به ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی
 
ه) استفاده از امکانات پارکهای فناوری در استانها
1- معرفی دانشجویان و زمینه‌سازی جهت استفاده دانش‌آموختگان و دانشجویان کارآفرین از امکانات و تسهیلات پارکهای فناوری موجود در استانها
 
راهبرد هدایت و بسترسازی اشتغال
هماهنگی با سایر دستگاه‌های مسئول و فراهم‌سازی بستر امکانات و اطلاعات برای کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان
و)انجام طرحهای پژوهشی در زمینه توسعه کارافرینی در دانشگاه و تکمیل زنجیره آن
1-تهیة طرحها و پیشنهادیه‌های جدیدمرتبط با کارآفرینی و پیشنهاد آن به مراجع دانشگاه جهت تصویب
2- تدوین و تصویب آئین‌نامة حمایت از طرحهای پژوهشی توسعه کارآفرینی (به ویژه در زمینة طرحهای برون‌سپاری)
 
 
ز) فراهم‌سازی بستر امکانات و اطلاعات برای کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان
1- طراحی و تعیین مشاغل جدید متناسب با ویژگی فارغ‌التحصیلان پیام نور به تفکیک رشته‌ها و ا ارائه به کمیته رشته ها جهت بهبود و کاربردی کردن رشته ها
2-ایجاد بانک‌اطلاعاتی قوی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شاغل (به تفکیک رشته و منطقه))با استفاده از اطلاعات حاصل از مراکز استانی و به روزسازی اطلاعات آن
3-طراحی طرح های تیپ شغلی برای دانش آموختگان پیام نور
 
و) انجام طرحهای پزوهشی در زمینه توسعه کارافرینی در دانشگاه و تکمیل زنجیره آن
1- اجرایی کردن طرحهای پیشنهادی در سطح استان مربوط
 
2- ایجاد بسترلازم جهت حمایت از طرحهای پژوهشی کارآفرینی دانشجویان و دانش‌آموختگان با توجه به اجرایی کردن مفاد آیین‌نامة حمایت ازطرحهای پژوهشی کارآفرینی
 
 
ز )فراهم‌سازی بستر امکانات و اطلاعات برای کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان
1- معرفی مشاغل جدید به دانش‌آموختگان و دانشجویان
 
 
2- گردآوری آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان شاغل در سطح استانها، مراکز و واحدها
 
 
3-ارائه طرح های تیپ شغلی به دانش آموختگان پیام نور در سطح
 استانها ، مراکزو واحدها
 
 
راهبرد هدایت و بسترسازی اشتغال
هماهنگی با سایر دستگاه‌های مسئول و فراهم‌سازی بستر امکانات و اطلاعات برای کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان
ح)  هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌های مسئول مرتبط با اشتغال زایی به منظور ایجاد زمینه اشتغال دانش‌آموختگان
1- زمینه‌سازی جهت همکاری دستگاههای مسئول واخذ امتیاز از ایشان جهت جذب دانش‌آموختگان دانشگاه پیام‌نور
2- تدوین تفاهم‌نامه با جهاد دانشگاهی به منظور فراهم‌سازی زمینة ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان در بانک کاریابی جهاد دانشگاهی
 
ح ) هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه‌های مسئول مرتبط با اشتغال زایی به منظور ایجاد زمینه اشتغال دانش‌آموختگان
 
1-همکاری با دستگاههای مسئول مورد تأیید سازمان مرکزی در هر استان جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم‌نامه‌های منعقده
2- فراهم‌سازی امکان ثبت‌نام فارغ‌التحصیلان مراکز استانی در بانک کاریابی جهاد دانشگاهی


 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما