شرح وظایف مدیریت مالی
شرح وظايف
 
شرح وظايف:
- تامين اعتبار كليه هزينه ها بر اساس تخصيص اعتبارات مصوب به ميزان درآمدهاي وصولي قابل مصرف
- نظارت بر كليه حسابهاي درآمدهاي اختصاصي و بودجه عمومي اعم ازهزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي طبق قوانين و مقررات مربوط
- نظارت بر انتقال درآمدها به حساب خزانه داري كل و تهيه گزارشات مربوط به عملكرد اعتبارات دانشگاه و ارايه آن به معاونت مربوط و مسوولان ذيربط
- نظارت نگهداري حساب اموال منقول و غير منقول دانشگاه و ثبت كامل مشخصات اموال در دفاتر نگهداري حساب اموال و تهيه آمارهاي لازم در اين زمينه و ارايه به مسوولان دانشگاه
- نظارت و رسيدگي به انجام امور مربوط به حساب هدايا، نگهداري حسابهاي مربوط و ارايه گزارشهاي لازم
- نظارت بر انجام وظايف امين اموال طبق مقررات
- نظارت بر حسن اجراي امور محوله به واحدهاي تابعه
- پرداخت هزينه هاي مستمر، ديون و ساير تعهدات دانشگاه بر اساس اعتبار مصوب و مجوزهاي پرداخت
- رسيدگي به اسناد هزينه هاي دانشگاه و انطباق آن با مقررات و آيين نامه هاي مالي و معاملاتي
- تنظيم و نگهداري دفاتر روزنامه، كل و معين هريك از حسابهاي مستقل و اعتبارات برحسب برنامه، فصول، مواد هزينه بر اساس اعتبارات ابلاغي، نظام بودجه بندي و ضوابط مالي دانشگاه
- تنظيم حساب درآمدها و تهيه گزارش عمليات مالي و ارسال به مراجع ذيربط
- تهيه گزارشهاي لازم از وضعيت اعتبارات، كمك ها و عمليات مالي و ارايه عملكرد مالي به معاونت مربوط و مسوولان ذيربط
- رسيدگي به حسابهاي بانكي دانشگاه و تهيه صورت مغايرتها
- نگهداري اسناد مالي دانشگاه و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذيصلاح
- همكاري با هيات حسابرسان ديوان محاسبات مستقر در دانشگاه و حسابرسان منتخب هيات امنا
- برنامه ريزي و سازماندهي عمليات مالي در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده
- برنامه ريزي، هماهنگي و تقسيم كار بين كاركنان تحت سرپرستي
- شركت در جلسات و كميته هاي تخصصي بر حسب مورد 
     
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما