كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

دانشجویان محترم لازم است قبل از شروع امتحان  جهت استراحت و مطالعه در نمازخانه دانشگاه حضور داشته و از تجمع در پشت درب سالن ورودی امتحانات اکیدا خودداری نمایید.

همراه داشتن گوشی موبایل در جلسه امتحان حتی به صورت خاموش ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف ونمره 0.25 برای آن درس درج خواهد شد.شماره صندلی امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97


 
تاریخ و ساعت امتحانات ساعت 8:30 ساعت 8:30 الکترونیکی ساعت 11 ساعت 11 الکترونیکی  ساعت 14 ساعت 14 الکترونیکی
97/10/05  دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/06 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/08 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/09 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/10 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/12 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/13 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/15 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/16 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/17 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/18 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/19 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/20 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/22 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
97/10/23 دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود دانلود
 
بيشتر