نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
صادق ذوقی احسان مدیر فرهنگی استان 08132546730
نرگس شکوهی مسئول تربیت بدنی استان 08132546672
رقیه نیک خصلت کارشناس فرهنگی 08132546672
علیرضا هاشمی مسئول امور دانشجویی استان داخلی115