-

درخواست بازگشت به تحصیل

1. مراجعه به کارشناس رشته (بررسی پرونده توسط کارشناس)و تکمیل و ارائه فرم درخواست به کارشناس رشته

2.طرح درخواست دانشجو در شورای آموزشی دانشگاه

3.در صورت موافقت شورا ، ثبت مرخصی جهت  ترم های عدم مراجعه توسط کارشناس و تسویه مالی دانشجو با دانشگاه( با اخذ گزارش 163 از سامانه گلستان )

4.انتخاب واحد

لازم به ذکر است پیگیری نهایی به عهده دانشجو میباشد.

بيشتر