نخبگان استان البرز.

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان البرز

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

18

9

11

5

5

-

-

5

14

7

 

 


 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان البرز  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

2

3

3

-

3

4

3

-

-

-

18
دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان البرز

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

ازاده اسد نزاد

گرمدره

مدیریت صنعتی

مخترع و مولف

میترا افضل

هشتگرد

مدیریت پروژه

مبتکر و پژوهشگر

فریبا یغموری

کرج

ارشد بیوتکنولوژی

مولف

زهرا بهار لویی

کرج

کامپیوتر

مخترع

علی جانقلی

ماهدشت

مخترع

احمد رحمانی

کرج

مدیریت اجرایی

مخترع و مولف

امیر خرمندار

کرج

کامپیوتر

مبتکر

علی باغچه سرا

کرج

هوافضا

مخترع و مولف

حسین چلنگری

کرج

مدیریت بازرگانی

مخترع

سید علیرضا مصطفوی منتظری

کرج

هوافضا

مبتکر

علیرضا ملاعلی زاده بهمنیری

کرج

مدیریت

مبتکر

بهنام قربانی

کرج

ارشد مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

مریم رستمی

کرج

شیمی

مخترع

علی رضا نعیمی مخبر

هشتگرد

کامپیوتر

مبتکر

عیرضا ملاعلی زاده بهمن میری

هشتگرد

کامپیوتر

مبتکر

امیر خرمن دار

هشتگرد

کامپیوتر

مبتکر

محمد فقیهی

کرج

مدیریت بازرگانی

پژوهشگر

سجاد عزیزی حسین آبادی

ماهدشت

اقتصاد

مخترع

رامین حیدری

کرج

برنامه ریزی شهری

پژوهشگر

هادی عرفانی

کرج

مهندسی شیمی

پژوهشگر

شهلا بهاری

کرج

مدیریت اجرایی

پژوهشگر

احمد صحرایی

کرج

مهندسی هوافضا

مبتکر

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان البرز  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

2

3

3

-

3

4

3

-

-

-

18

بيشتر