باسمه تعالی
با استعانت از خداوند متعال و در اجرای مصوبات سفر دور دوم هیأت دولت به استان خوزستان سایت رایانه دانشگاه پیام نور مرکز دزفول جهت استفاده رایگان دانشجویان گرامی از اینترنت و انجام پروژه ها و تحقیقات دانشجویی، با مساعدت وزارت نفت در تأمین اعتبارو همکاری دانشگاه پیام نور استان خوزستان احداث و در تاریخ 27/05/1390 مورد بهره برداری قرار گرفت.
بيشتر