*میان ترم مهارتهای ترجمه با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز یکشنبه مورخ 14/8/96 ساعت 14-30/12 برگزار میگردد.

*میان ترم تاریخ تحلیلی صدر اسلام با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز شنبه مورخ 4/9/96 ساعت 45/15-15/14برگزار میگردد.

*میان ترم علوم بلاغی با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز یکشنبه مورخ 5/9/96 ساعت 15/17-16برگزار میگردد.

*میان ترم نحو کاربردی 3 با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز یکشنبه مورخ 19/9/96 ساعت 14-30/12برگزار میگردد.

*میان ترم سیری در نهج البلاغه  با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز یکشنبه مورخ 18/9/96 ساعت 45/15-15/14برگزار میگردد.

*میان ترم نحو کاربردی 2با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز یکشنبه مورخ 26/9/96 ساعت 45/15-15/14برگزار میگردد.

*میان ترم نحو کاربردی 4با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز یکشنبه مورخ 26/9/96 ساعت 30/11-10برگزار میگردد.

*میان ترم قرائت ودرک متون عربی با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز یکشنبه مورخ 18/9/96 ساعت 14-30/12برگزار میگردد.

*میان ترم آشنایی باادیان بزرگ جهان با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز یکشنبه مورخ 18/9/96 ساعت 30/11-10برگزار میگردد.

*میان ترم دروس استادخانم فردوس صابرماهانی درجلسه آخردر ساعت کلاسی  به شرح ذیل می باشد:
-فقه 1 (تجارت)
-فقه 4 (غصب -جعاله -وصیت)
-فقه 5(نکاح)
-فقه 6(حدود -قصاص -دیات)
-اصول فقه 1(ازصفحه 52تاآخرکتاب)
-اصول فقه 4(نیمه اول کتاب)
-قواعد فقه 1(تاآخرقاعده تسبیب)
-حقوق بازرگانی (شرکت ها)
-آیات الاحکام (نیمه اول کتاب)
-حقوق بازرگانی (شرکتهای تجاری)

*میان ترم کلیات حقوق با استاد خانم زهراجلالی مورخ 21/9/96 ساعت 45/8 ازابتداتاصفحه 148 برگزار می گردد.

*میان ترم حقوق بین الملل خصوصی وعمومی با استاد خانم زهراجلالی مورخ 21/9/96 ساعت 30/8 ازابتداتاصفحه 70برگزار می گردد.

*میان ترم دروس استاد آقای دکترمحسن سبحان مورخ 26/9/96 درساعت کلاسی برگزار می گردد.بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما