نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
صادق ذوقی احسان مدیر امور اداری استان 08132546730
محمد طاهری کارشناس اداری داخلی 136
حجت اله افشاری کارشناس اداری هیات علمی و کارشناس بیمه داخلی 178
زهرا بهرامی سنا کارشناس اداری 08132546848
فاطمه خلیل زاده کارشناس اداری 08132546848
پرویز توحیدی دبیرخانه داخلی 147

شماره تلفن های تماس با استان 3-08132546841