*میان ترم معادلات دیفرانسیل با استاد خانم مریم کلانتری مورخ 12/9/96 از مباحث معادلات مرتبه اول ودوم در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم محاسبات عددی با استاد خانم مریم کلانتری مورخ 19/9/96 فصول 2-3-4 در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم جبرخطی با استاد آقای مهدی هاشم لو مورخ 29/9/96  ساعت 10 برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضی 1 با استاد خانم الهام رحمتی مورخ 13/9/96 تاسر انتگرال در ساعت کلاسی برگزار می گردد.

*میان ترم ریاضی 2 با استاد خانم الهام رحمتی مورخ 20/9/96  در ساعت 30/8برگزار می گردد.

*میان ترم سیستم های اطلاعات مدیریت  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 11صبح فصول 1-2برگزارمی گردد.

*میان ترم اصول بازاریابی  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 26/9/96 ساعت 11صبح فصول 1-2-3-4برگزار می گردد.

*میان ترم مبانی کارآفرینی  با استاد آقای احسان اسمعیل پور مورخ 21/9/96 ساعت 10صبح فصول 1-3برگزارمی گردد.

*میان ترم کاربرد کامپیوتردر مهندسی صنایع با استاد آقای مهندس رضا خلج مورخ 12/9/96 ساعت 15 می باشد .

*میان ترم فیزیک 1و2 با استاد خانم مائده رفیع زادگان مورخ 20/9/96 ساعت 10صبح برگزار میگردد.

*میان ترم دروس استاد آقای امید ویسی به شرح ذیل می باشد:

1-مدیریت وکنترل پروژه مورخ 23/9/96 در ساعت کلاسی نصف کتاب

2-مدیریت مهندسی مورخ 23/9/96 درساعت کلاسی تاصفحه 104 کتاب

3-روشهای تولید مورخ 23/9/96 درساعت کلاسی تاصفحه 137 کتاب

4-کنترل موجودی 1مورخ 30/9/96 درساعت کلاسی تا انتهای فصل چهارم

5-کنترل موجودی 2 مورخ 30/9/96 درساعت کلاسی نصف کتاب

6-برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات مورخ 30/9/96 درساعت کلاسی تاابتدای فصل 12 صفحه 285

7-تحلیل سیستم ها مورخ 30/9/96 درساعت کلاسی تاصفحه 150کتاب درسی تجزیه وتحلیل سیستم ها

8-میان ترم کلیه دروس استاد آقای امیر افشین اخوان ازتاریخ 30/9/96 به تاریخ 23/9/96 ساعت 30/8 انتقال یافت.

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما