كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

شماره تلفن های مستقیم قسمتهای مختلف دانشگاه پیام نور مرکز نایین به این شرح می باشد.

اتاق

اسامی

شماره تماس

 ریاست

آقای دکتر کوه کن

46262006

امور اداری

خانم فلاحتی

46250901

امور مالی

46260717

آقای نجفیان

آقای موسوی طبا

آموزش

آقای سلطانی

46258208

آقای علی خانی

46251408

خانم افضل زاده

46251308

خانم محمدی

برنامه نویسی

آقای بهشتی فر

46251060

امور دانشجویی

امور فرهنگی

آقای بخشی

46250902

کتابخانه

آقای بخشی

46250904

فناوری اطلاعات

آقای عرب بافرانی

46260208

نگهبانی

آقای فاضل - آقای مفیدی

46262008

فکس

 

46255208

آدرس :   نایین - بلوار جوادالائمه - روبه روی پل هوایی دانشجو - دانشگاه پیام نور مرکز نایین

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما