نخبگان استان آذربایجان غربی

. 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

8

7

2

1

-

-

-

2

2

-

 

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

سجاد شعاری فرکوش

 

ارومیه

اقتصاد نظری

مخترع

الهام خان محمدی آقمناز

 

نقده

شیمی کاربردی

مخترع

پیمان سلیمانی

 

بوکان

 

مخترع

فرشته کریمی

 

ارومیه

مدیریت صنعتی

مخترع

آرام احمد پور

 

اشنویه

علوم تربیتی

پژوهشگر

نیر ابراهیم لو

 

نقده

شیمی کاربردی

مخترع

زینب علیزاده علی آباد

 

نقده

شیمی کاربردی

مخترع

فریبا سید علی بابائی

 

نقده

شیمی کاربردی

مخترع

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

1

1

2

3

1

-

-

-

-

-

-

8