-

انصراف

1.مراجعه به کارشناس رشته

2.به همراه داشتن کارت دانشجویی ،مدرک نظام وظیفه ،کارت ملی و شناسنامه

3.پرکردن فرم انصراف

4.تکمیل فرم تسویه حساب

لازم به ذکر است درخواست دانشجو به مدت 1 ماه از تاریخ انصراف در دانشگاه بایگانی شده و پس از انقضای مهلت انصراف در سیستم گلستان ثبت خواهد شد.

بيشتر