كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
-


مراحل درخواست گواهی اشتغال به تحصیل،کارورزی و کارآموزی

1-     تسویه مالی دانشجو با دانشگاه

 

2-     تکمیل فرم درخواست مربوط به گواهی اشتغال به تحصیل،کارورزی یا کارآموزی با ذکر کامل مشخصات و ذکر نام ارگان مورد درخواست

 

3-     اخذ نامه از کارشناس در زمان اعلام شده از سوی کارشناس

بيشتر