نخبگان استان بوشهر

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان بوشهر

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان بوشهر از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان بوشهر

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

محمد جباری نی تپه

بوشهر

شیمی کاربردی

مخترع

نسرین پیش آهنگ

بوشهر

شیمی

پژوهشگر

ماریا معراج الدین

بوشهر

شیمی

پژوهشگر

فاطمه عیسی زاده

بوشهر

روانشناسی

رتبه برتر در مقطع کارشناسی و پژوهشگر