نخبگان استان سیستان و بلوچستان

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

-

-

2

1

-

-

2

-

3

-

 

 

  

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

داود نوابی اصل

 

زاهدان

معماری

مبتکر و پژوهشگر

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-