نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
عباس رحمانی مدیر حراست استان 08132546845
محمد موسوی کارشناس حراست داخلی 129
لیلا کلوندی کارشناس حراست داخلی122
زهرا غلامی کارشناس حراست داخلی 187

شماره تلفن های تماس با استان 3-08132546841