نخبگان استان خراسان شمالی

.


 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی  از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

احسان ملا محمدزاده

 

بجنورد

مهندسی صنایع

مخترع

 

بيشتر