دریافت تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال دوم 96-95
تاریخ امتحانات میان ترم نیمسال دوم 96-95 با توجه به اعلام اساتید بروزرسانی می گردد.

0
مقطع کارشناسی ارشد
عنوان تاریخ ثبت خبر تاریخ اصلاح خبر
رشته ارشد ادبیات مقاومت
رشته ارشد علوم دامی
رشته حقوق بین الملل
رشته ارشد مدیریت منابع اسلامی
تئوری های مدیریت پیشرفته : مورخ ٩٦/٠٢/٢٦  ساعت ١٥ الی ١٧ تا انتهای فصل شش
 مدیریت راهبردی :مورخ ٩٦/٠2/13  ساعت ١٠ الی ١٢ تا انتهای فصل پنج به غیر از فصل دو
طراحی نظام های جبران خدمات 02/26ساعت 15:00 (کل کتاب)
مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی 02/27ساعت 10:00(کل کتاب)
مدیریت تطبیقی : آقای دکتر حدادزاده / تاریخ 02/19/ ساعت 10 صبح  - تا آخر فصل 4
تئوری مدیریت پیشرفته: سه شنبه مورخ 26/2 ساعت 14بعد از ظهر
مطالعات تطبیقی:  چهارشنبه مورخ 02/27 ساعت 10 صبح.
رهبری و تحول سازمانی  از دیدگاه اسلامی دکتر ضماهنی جلسه (آخر کلاسی) در تاریخ 02/26 ساعت9:00
مقطع کارشناسی
عنوان تاریخ ثبت خبر تاریخ اصلاح خبر
رشته زیست شناسی
اصلاحیه :تالوفیتها : تاریخ 02/06/ ساعت 13-10
تکامل : تاریخ 01/26/ ساعت 17-15

پروتوزئولوژی :تاریخ 01/16/ ساعت 8:30 - تا سر  صفحه 100 ( از ابتدا تا سر مژکداران)

زیست شناسی انگل ها :تاریخ 01/16/ ساعت 10 - تا پایان فصل 2
اکولوژی عمومی: تاریخ 02/16/ ساعت 15  - از فصل 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8
جانورشناسی عمومی : تاریخ 02/16/ ساعت 15
کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی : تاریخ 02/24/ - ساعت 12-8 -  از سه فصل اول - به همراه امتحان عملی
ریاضی عمومی 2 : تاریخ 02/26/ - ساعت 13:30-12
رشته مترجمی زبان
ترجمه متون ادبی:تاریخ 01/23/ ساعت 12-13
درآمدی بر ادبیات 2:تاریخ 01/23/ ساعت 12:00-13:00 - کل کتاب
نثر ساده:تاریخ02/06ساعت12:00-13:00-کل کتاب
درآمدی بر ادبیات 1:تاریخ 02/13/ ساعت 12:00-14:00 - کل کتاب

امتحان میان ترم  درس گفت وشنود 2خانم نژادمهر  از (از کل کتاب داستان تعیین شده)برگزار می گردد.
لازم به ذکر است جهت دریافت نمره عملی حضور در میانترم اجباری است .

خواندن متون مطبوعاتی و بررسی مقابله ای ساخت جمله در تاریخ 02/27در ساعت کلاسی از کل کتاب
گفت وشنود 2خانم نژادمهر  از 02/27(از کل کتاب داستان تعیین شده)برگزار می گردد.لازم به ذکر است جهت دریافت نمره عملی حضور در میانترم اجباری است .
رشته حقوق
کیفر شناسی : تاریخ 02/09/ ساعت 15- 13به صورت تشریحی
حقوق جزای بین الملل ایران : تاریخ 02/09/ ساعت 17 -15 به صورت تشریحی
اصول علم اقتصاد : تاریخ 02/19/ ساعت کلاسی- تا پایان فصل 9 کتاب
حقوق مدنی 4 :تاریخ 01/20/ ساعت کلاسی  - از الزامات خارج از قرارداد . از قانون مسئولیت مدنی
ادله اثبات دعوی : تاریخ 02/10/ ساعت 15 
حقوق اساسی2 : تاریخ 02/10/ ساعت کلاسی  - از 5  فصل اول
حقوق اساسی 1 : تاریخ 02/10/ ساعت کلاسی  - از 6  فصل اول
حقوق مدنی 5 :تاریخ 02/17/ ساعت کلاسی - از کل کتاب
حقوق تطبیقی : تاریخ 02/23/ - ساعت 13:30
حقوق کار : تاریخ 02/23/ - ساعت 10:30
حقوق بین‌الملل عمومی1 : تاریخ 02/23/ - ساعت 8:30
آیین دادرسی کیفری 2 : تاریخ 02/23/ - ساعت 15-13 - از کل کتاب
آیین دادرسی کیفری 1 : تاریخ 02/23/ - ساعت 15-13 - از کل کتاب
حقوق جزای اختصاصی 1  : تاریخ 02/23/ - ساعت15-13 - تا صفحه 335 کتاب
حقوق جزای عمومی 3 : تاریخ 02/23/ - ساعت 17-15 - تا صفحه 214 کتاب
جرم شناسی : تاریخ 02/28/ - ساعت کلاسی - از کل فصل های کتاب
حقوق جزای اختصاصی 3  : تاریخ 02/28/ - ساعت کلاسی - از کل فصل های کتاب
پزشکی قانونی : تاریخ 02/28/ - ساعت کلاسی - از کل فصل های کتاب

حقوق جزای عمومی ٢ ،بزهکاری اطفال ، حقوق ارتباط جمعی، حقوق و مسئولیت روزنامه نگاری ، تحقیق راجع به یکی ازموضوعات بحث شده در کتاب (حداقل ١٠ و حداکثر ٢٠ صفحه) و ارسال به ایمیل تا تاریخ ٩٦/٣/١٠
Mahmoudy_nasrin@yahoo.com

حقوق جزای اختصاصی ٢ : تاریخ ٩٦/٢/٢٤- ساعت ١٠ -از ابتدای کتاب تا مبحث سرقت های متفرقه 
حقوق جزای عمومی ١ : تاریخ ٩٦/٢/٢٤ -ساعت ٨ -از ص ٩٠ الی ص ٣٠٧ ( ابتدای دوام رفتار مادی)
حقوق ثبت : تاریخ 02/24/ - ساعت کلاسی -از اول کتاب تا اول باب پنجم
آیین دادرسی مدنی 3 : 02/24/ ساعت کلاسی 
حقوق مدنی 8 : 02/24/ ساعت کلاسی
حقوق مدنی 7 : 02/24/ ساعت کلاسی
حقوق مدنی 6 : 02/24/ ساعت کلاسی
قواعد فقه 2 : تاریخ 02/24/ - ساعت 14:30 - از کلیات و دو فصل اول شامل قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده درآ
قواعد فقه 1 : تاریخ 02/24/ - ساعت 13:30 - از دو فصل اول شامل قاعده ید و قاعده ضمان ید
رشته ریاضیات و کاربردها - رشته علوم کامپیوتر
ریاضی1،ریاضیات 2،مبانی علوم ریاضی،مبانی جبر،جبر خطی عددی ،آنالیز ریاضی: 02/13ساعت13:00-15:00
بهینه سازی خطی:تاریخ 02/11/ ساعت 12:30-11:30
معادلات دیفرانسیل : تاریخ 02/25/ - ساعت 10-9
ریاضی عمومی 2 : تاریخ 02/25/ - ساعت 14:30-13:30
گروه کشاورزی و منابع طبیعی
آلودگی آب و خاک خانم فولادوند درتاریخ  سه شنبه۲/۱۲، ساعت 00: ۱۰ صبح (کل جزوه آلودگی اب وخاک غیر از حذفیات اعلام شده
 ارزیابی محیط زیست آقای رحیمی مقدم کد درس ۱۴۱۱۱۴۸ در تاریخ  چهارشنبه 02/06ساعت 13:00
میزان منبع کل کتاب
 چوب شناسی خانم محمد ی نژاد درتاریخ ۲/11، ساعت 00: 11صبح (5فصل اول  )
جانورشناسی عمومی : تاریخ 02/16/ ساعت 15
اکولوژی عمومی: تاریخ 02/16/ ساعت 15  - از فصل 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8

میان ترم  دروس زیر اقای  اکبری در تاریخ 02/18 در ساعت 15:00-14:00 برگزارمی گردد:

👈درس پرورش گوسفند و بز
👈درس پرورش طیور
👈مدیریت واحدهای  زراعی و دامی
👈دامپروری عمومی
👈فرآوری تولیدات دام و طیور
👈رفتار شناسی حیوانات اهلی

قوانین و مقررات منابع طبیعی  استاد معصومی از تاریخ 02/23به 02/21ساعت 12:00-10:00تغییر یافت
میان ترم  درس روش تحقیق استاد معصومی از تاریخ 02/23به 02/21ساعت 10:00-08:00تغییر یافت
 زبان تخصصی دکتر تنها 02/25از فصل 1تا 8
 مرتعداری خانم علیخواه دوشنبه 02/18ساعت9صبح تا پایان فصل 4به صورت تستی
گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
اصول طراحی کامپایلرها : تاریخ 02/14/ ساعت 15:15  - از فصل 1 تا پایان فصل 2
مهندسی نرم افزار (1) : تاریخ 02/14/ ساعت 10:15  - از فصل 1 تا پایان فصل 6
کنترل پروژه فناوری اطلاعات : 02/11/ ساعت 15-14 - تا پایان فصل 7
مهندسی فناوری اطلاعات 1 / مهندسی اینترنت  : تاریخ 02/06/ ساعت 15-14 - تا پایان فصل 3
فناوری اطلاعات برای مدیران : تاریخ 02/19/ ساعت 9:30 - از نصف منبع درسی
اصول و مبانی مدیریت : تاریخ 02/19/ ساعت 9:30 - از نصف منبع درسی
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی : تاریخ 02/04/ ساعت کلاسی - تا پایان فصل 2
آمار احتمالات کاربردی : 02/13ساعت 10:00-12:00(کل درس)
آمار احتمالات مهندسی : 02/13ساعت 10:00-12:00(کل درس)
روشهای محاسبات عددی : خانم قربانپور / تاریخ 02/13ساعت 13:00-15:00(فصل 1و2)
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی  : تاریخ 02/07/ ساعت 10-8 - از فصل 1 ،2 و 3
مهندسی نرم افزار (2) : تاریخ 02/21/ ساعت 10:15  - از فصل 12 تا پایان فصل 17
ذخیره و بازیابی اطلاعات : تاریخ 02/21/ ساعت 8:15  - از فصل 1 تا پایان فصل 4
گرافیک کامپیوتری : تاریخ 02/21/ ساعت 13:15  - از فصل 1 تا انتهای فصل 5
مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات : 02/06/ ساعت 15-13 - تا پایان فصل 3 کتاب
اقتصاد مهندسی : 02/20/ ساعت 13:30-12 - از فصل 1 تا پایان فصل 7

تجارت الکترونیک : تاریخ 02/18/ ساعت 14:30 - تا پایان فصل 4

فیزیک (1)  کلیه رشته ها :تاریخ 02/16/ ساعت 13 - فصل 1 تا 5
فیزیک (2)  کلیه رشته ها :تاریخ 02/16/ ساعت 13 - فصل 1 تا 5
تحقیق در عملیات  خانم صمدی 02/11ساعت 12:30-11:30
مباحث ویژه 1 : تاریخ 02/09/ ساعت 12
مبانی رایانش امن:تاریخ 02/09/ ساعت 12
آزمایشگاه کامپیوتر و کارگاه کامپیوتر :تاریخ 02/21/ ساعت 12-10
مدارهای منطقی : 02/23/ ساعت کلاسی - از ابتدای فصل 1 تا انتهای فصل 7
مدارهای الکترونیکی : 02/23/ ساعت کلاسی - ازفصول 1 ، 2 ، 3 و 4
آزمایشگاه مدارهای منطقی / آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر  : 02/23/ ساعت 14-12 - حضور تمامی دانشجویان در سایت دانشگاه الزامیست.
مدارهای الکتریکی : 02/23/ ساعت کلاسی - از ابتدای فصل 1 تا انتهای فصل 6
مبانی الکترونیک دیجیتال : 02/23/ ساعت کلاسی - ازفصول 1 ، 2 ، 3 ، 6 و 7
معادلات دیفرانسیل : تاریخ 02/25/ - ساعت 10-9

شبکه های کامپیوتری 2  : تاریخ 02/26/ - ساعت 10 -برای سوالات آخر هر فصل کتاب پاسخنامه تهیه شود و به ایمیل استاد ارسال شود.
bita.amirshahi@gmail.com

شبکه های کامپیوتری 1  : تاریخ 02/26/ - ساعت 10 -از 3 دوره سوالات امتحانی اخیر (فقط تستی خوانده شود)
هوش مصنوعی : تاریخ 02/25/ - ساعت 10 -از 5 دوره سوالات امتحانی اخیر (فقط تستی خوانده شود)
طراحی الگوریتم : تاریخ 02/19/ - ساعت 9
مبانی رایانش امن:تاریخ 02/09/ ساعت 12
مباحث ویژه 1 : تاریخ 02/09/ ساعت 12
ریاضی مهندسی  : تاریخ 02/24/ - ساعت 17-15 - فصل 1، 2 ،7 و 8 ،
سیستمهای اطلاعات مدیریت آقای شفیع زاده 2/25/ ساعت 14 تمام فصول منبع
ریاضی عمومی 2 : تاریخ 02/25/ - ساعت 14:30-13:30
امتحان آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی خانم احمدوند ، امروز 02/23/ رأس ساعت 11:30 به طور همزمان برگزار خواهد شد.
آزمایشگاه پایگاه داده ها : تاریخ 02/28/ - ساعت 9
آزمایشگاه سیستم عامل : تاریخ 02/25/ - ساعت 9
پایگاه داده ها : تاریخ 02/28/ - ساعت 13-12
گروه علوم تربیتی و روانشناسی
مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره : تاریخ 02/17/ - ساعت 13:30
خانواده نا بسامان : تاریخ 02/17/ - ساعت 13:30
مشاوره راهنمایی و شغلی : از تاریخ 02/03/ به تاریخ 02/17/  ساعت 13:30
کاربرد ازمونهای روانی :  تاریخ ۴ اردیبهشت ساعت ۹ صبح از صفحه ۱۳۵ (فصل هشتم) تا اخر کتاب
ازمونهای روانشناختی ۱: فصول ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ از کتاب کاربرد ازمونها و کتاب روانشناسی هوش و سنجش تمام کتاب باید مطالعه شود.
تاریخ ۴ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح از ابتدای فصل ۴ تا اخر فصل ۹ یعنی از صفحه ۹۰ تا ۱۵۶ خواهد بود.
کاربرد ازمونهای روانی:  تاریخ ۴ اردیبهشت ساعت ۹ صبح از صفحه ۱۳۵ (فصل هشتم) تا اخر کتاب

روانشناسی هوش و سنجش : تاریخ ۱۲ و ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت  از ساعت ۱۰ تا ۱۲

مقدمات نوروپسیکولوژی : 01/29/  ساعت 13
روان شناسی فیزیولوژیک : 01/29/ ساعت 10
فیزیولوژی اعصاب و غدد : 01/29/  ساعت 8
روانشناسی شخصیت : 02/26/  ساعت 10
انگیزش و هیجان : 02/26/  ساعت 13
آمار استنباطی : 01/30/  ساعت 15
روان شناسی بازی : 02/02/ ساعت کلاسی - از 3 فصل اول کتاب
 تفکر و زبان : 02/16/ ساعت کلاسی - از 6 فصل اول کتاب
فلسفه روان شناسی : 02/02/ ساعت کلاسی - ازفصل 1 و 2
روان شناسی دین : 02/16/ ساعت کلاسی - از کل کتاب
تاریخ و مکاتب روانشناسی : 02/09/ ساعت کلاسی - از 5 فصل اول کتاب
بهداشت روانی : 02/23/ ساعت کلاسی - از فصول 1 ، 4 ، 8 ، 9 و 10 کتاب
 آموزش بزرگسالان؛ 30 فروردین  4 فصل اول کتاب
روش ها و فنون تدریس ؛ 30  فروردین ۵ فصل اول کتاب
روش تحقیق در علوم تربیتی؛ 30 فروردین 5 فصل اول کتاب

روان شناسی تحولی (1)  : تاریخ 01/30/ ساعت 17-15

درآمدی بر نقش هنر  در مدارس: تاریخ 02/28/ ساعت کلاسی  -نصف اول منبع درسی

روان شناسی مرضی کودک //  آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان : تاریخ 02/04/ ساعت کلاسی  - طبق منبع درسی
مقدمات روان شناسی سلامت : تاریخ 02/04/ ساعت کلاسی  - طبق منبع درسی
مبانی و اصول مدیریت آموزشی : تاریخ 02/04/ ساعت 12-10 - از 7 فصل اول

روان شناسی تربیتی : تاریخ 02/04/ ساعت 10-8 - از 6 فصل اول

اصول برنامه ریزی درسی : تاریخ 01/23/ ساعت 10-8 - از دروس 8 ، 9 و 10
متون زبان تخصصی در روان شناسی و علوم تربیتی // متون روان شناسی 1  : تاریخ 01/23/ ساعت 12-10 - از دروس 3 تا 9
زبان تخصصی برنامه ریزی درسی : تاریخ 01/23/ ساعت 15-13 - از دروس 1 تا 5
مدیریت کتابخانه :تاریخ 01/30/ ساعت کلاسی - تا پایان فصل 4
متون روان شناسی 2 / زبان تخصصی روانشناسی 2 :تاریخ 01/30/ ساعت کلاسی - از فصول 14 ، 15 ،16 و 17
فناوری اطلاعات در روانشناسی / کاربرد کامپیوتر در روانشناسی : تاریخ02/06ساعت کلاسی- از 5 فصل اول
روان شناسی تحولی 1 /روانشناسی رشد1 : تاریخ 01/23/ ساعت کلاسی  - از 3 فصل اول
روان شناسی شخصیت : خانم سلطان محمدی / تاریخ 02/09/ ساعت 12-10 - از فصول1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 و 6
روان شناسی اجتماعی : خانم سلطان محمدی / تاریخ 02/09/ ساعت 10-8- از فصول1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 9
آشنایی با فلسفه اسلامی : 02/10/ ساعت کلاسی - از فصل 7 تا آخر فصل 12- تشریحی
معرفت شناسی : 02/24/ ساعت کلاسی - تا آخر فصل 6- تشریحی
انسان از دیدگاه اسلام : 02/24/ ساعت کلاسی - تا آخر فصل 2- تشریحی
فلسفه آموزش وپرورش : 02/10/ ساعت کلاسی - تا انتهای فصل 4 - تشریحی
درآمدی برنقش ادبیات درمدارس : 02/18/ ساعت کلاسی - از فصول1 ،2 ، 3 (تا صفحه 182)
جامعه شناسی آموزش وپرورش : 02/18/ ساعت کلاسی - از فصول 2 ، 3 ، 4 ،5 ، 8 و 9
اخلاق اسلامی(اصلی) (رشته پیش دبستانی ): تاریخ 02/24/ - ساعت 10 - تا صفحه 136 - تشریحی
 آسیب شناسی روانی 1 : تاریخ 02/27/ - ساعت کلاسی
احساس و ادراک : تاریخ 02/27/ - ساعت کلاسی
آخرین مهلت تحویل کار عملی دروس کاربرد آزمون های روانی ، ارزشیابی شخصیت ، آزمون های روان شناختی (1) ، روان شناسی هوش، روان شناسی تجربی و سمینار خانم دکتر علیزاده فرد تاریخ 02/23/ ساعت 12-10 اتاق اساتید ساختمان اداری خواهد بود.
روان شناسی یادگیری : تاریخ 02/25/ - ساعت 10-8 - از فصل اول تا پایان فصل 8
مبانی امور مالی و تنظیم بودجه : تاریخ 02/23/ - ساعت 12-10 -  از ابتدای کتاب تا پایان فصل  4
مسائل آموزش و پرورش : تاریخ 02/23/ - ساعت 10-9 -  از ابتدای کتاب تا پایان فصل  4
نظریه های مشاوره و روان درمانی  : تاریخ 02/20/ - ساعت 12-10 - از 6 فصل اول
روان شناسی رشد 2  : تاریخ 02/25/ - ساعت 12-10 - از 4 فصل اول کتاب
آمار توصیفی : تاریخ 02/27/ - ساعت 10-8 - کل کتاب
روش های ارزشیابی آموزشی : 02/26/ ساعت 15-13  - به جز فصل 5 ، 7 و 8
مفاهیم و روش تدریس علوم تجربی در پیش دبستان و دبستان : 02/26/ ساعت 12-10  - از کل کتاب
روانشناسی رشد 1 : 02/26/ ساعت 10-8  - از فصول 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 11 و 14
اصول و مبانی آموزش و پرورش : 02/26/ ساعت 12-10  - از کل کتاب

روان شناسی عمومی (1) / مباحث اساسی در روان شناسی (1)  : تاریخ 02/25/ - ساعت 10-8 - از 4 فصل اول

گروه مهندسی مدیریت پروژه
قوانین حاکم بر پروژه : تاریخ 02/21/ ساعت کلاسی -از کل منبع درسی
ترمیم و تقویت سازه ها : تاریخ 02/21/ ساعت کلاسی -از کل منبع درسی
تکنولوژی بتن : تاریخ 02/21/ ساعت کلاسی -از کل منبع درسی
مدیریت ایمنی کارگاه : تاریخ 02/21/ ساعت کلاسی -از کل منبع درسی
روش ساخت 1 : تاریخ 02/26/ ساعت کلاسی -فصول 1 و 4
روش ساخت 2 : تاریخ 02/12/ ساعت کلاسی -صفحه 1 تا 95 کتاب
طراحی اجرایی1 : تاریخ 02/26/ ساعت کلاسی -فصول 2 تا 5
طراحی اجرایی 2 : تاریخ 02/19/ ساعت کلاسی -فصول 1 و 2 و 3
طراحی معماری و شهرسازی : تاریخ 02/26/ ساعت کلاسی -از صفحه 1 تا 190
فیزیک (1)  کلیه رشته ها :تاریخ 02/16/ ساعت 13 - فصل 1 تا 5
فیزیک (2)  کلیه رشته ها :تاریخ 02/16/ ساعت 13 - فصل 1 تا 5
تحقیق در عملیات  خانم صمدی 02/11ساعت 12:30-11:30

مهندسی ارزش : 02/13/ ساعت 10-9 - از فصل 1 تا پایان فصل چهارم

ماشین الات ساختمانی :تاریخ 02/21/ ساعت 13-12
مقاومت مصالح :تاریخ 02/28/ ساعت 12-10
 میان ترم و پایان ترم عملی درس نقشه کشی عمومی  :تاریخ 02/21/ و 02/28/ ساعت 10-8
پایان ترم تئوری کارگاه عمومی 2 :تاریخ 02/21/ ساعت 13-12
میان ترم پروژه بارگذاری :تاریخ 02/21/ ساعت 13-12
فرآیند های تولید : 02/18/ ساعت 10-9 - نیمی از منبع
تحقیق در عملیات 1 : 02/25/ ساعت 10-9
معادلات دیفرانسیل : تاریخ 02/25/ - ساعت 10-9
زبان تخصصی: ساعت 10:30 در تاریخ 96/2/27 امتحان تستی از فصل 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
آمار و احتمال مهندسی: ساعت 15:00 در تاریخ 96/2/28 از فصل 1,2
 مکانیک سیالات: ساعت 10:30 در تاریخ 96/2/27 از 1,2,3,4,5,11,12
هیدرولیک :ساعت 10:30 در تاریخ 96/2/27 از فصل های 1,2,3
استاتیک :ساعت 10:30 در تاریخ 96/2/27 از فصل های 1,2,3,4,5,6,7,9
ریاضی مهندسی  : تاریخ 02/24/ - ساعت 17-15 - فصل 1، 2 ،7 و 8 ،
کنترل پروژه : 02/27/ ساعت 13-12 - فصل 3 کتاب

 ساختمان داده ها : تاریخ 02/24/ - ساعت 17-15 - فصل های 1 ، 2 و 3

کنترل پروژه آقای حمیدیه در تاریخ 02/27ساعت 13:00-12:00از فصل سوم
ریاضی عمومی 2 : تاریخ 02/25/ - ساعت 14:30-13:30
امور قراردادها و پیمان : تاریخ 02/26/ - ساعت10
اصول و فنون نظارت بر اجرا  : تاریخ 02/26/ - ساعت8
رشته های مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
 حسابداری صنعتی 3:  96/01/31کل کتاب(همان ساعت کلاسی)
حسابداری میانه 2:تاریخ 96/01/31ساعت11:00-13:00(مباحث:اوراق فرقه ،شرکت های سهامی،سرمایه گذاری،صورت جریان وجه نقد)
مدیریت اسلامی 1: آقای سالارکیا در تاریخ 02/11ساعت 15:00
 مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی آقای نقره در تاریخ 02/13 ساعت 12:00-10:00 از 3 فصل اول کتاب (از هر فصل10 تست از خودآزمایی)
 زبان تخصصی 1 (حسابداری) 02/7ساعت -11:00از کل کتاب
 حسابداری پیشرفته 2: 02/14ساعت 09:00
کنترل پروژه (رشته مدیریت صنعتی ) : 02/27/ ساعت 13-12 - فصل 3 کتاب
نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی 02/27ساعت 15:00-13:00از 6 فصل اول کتاب
حسابداری و حسابرسی دولتی 02/27ساعت 17:00-15:00از 5فصل اول کتاب
اصلاحیه : اصلاحیه مجدد: اقتصاد کلان  : تاریخ 02/26/ ساعت کلاسی- تا پایان فصل 5 کتاب اصلاحیه
اقتصاد مدیریت  : تاریخ 02/12/ ساعت کلاسی- تا پایان فصل 5 کتاب
اقتصاد صنعتی  : تاریخ 02/12/ ساعت کلاسی- تا پایان فصل 4 کتاب
اقتصاد خرد: تاریخ 02/17/ ساعت کلاسی- تا ص150کتاب
نظام های  اقتصادی   : تاریخ 02/10/ ساعت کلاسی- تا پایان فصل 5 کتاب

اصول و مبانی سازمان مدیریت :گروه خانم دکتر رضاییان / تاریخ 02/19/ ساعت 9:30 - از نصف منبع درسی

روابط کار در سازمان  آقای شفیع زاده  02/13/ ساعت 14 تمام فصول منبع به صورت تستی
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت آقای شفیع زاده 2/11/ ساعت 15 تمام فصول منبع به صورت تستی
روابط کار در سازمان  آقای شفیع زاده  02/13/ ساعت 14 تمام فصول منبع به صورت تستی
سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری  آقای شفیع زاده 2/25 ساعت 15 تمام فصول منبع به صورت تستی
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها  آقای شفیع زاده  02/13 ساعت 15 تمام فصول منبع به صورت تستی
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی  (گروه مدیریت)در مدیریت 02/11ساعت15:00 ازفصل 2و فصل 3 تا آخر بخش 2(ص 360)
تجزیه وتحلیل مسائل اجتماعی ایران  02/25ساعت13:00 تا آخر فصل 11(ص190).
اصلاحیه : آمار و کاربرد ان (گروه مدیریت)در مدیریت 2 در تاریخ  02/13 
مدیریت تولید :خانم شجاعی 02/13ساعت 10(6فصل اول )به صورت تستی
ارزیابی طر ح های صنعتی آقای حمیدیه 02/18ساعت10:00ازفصل 1 تا پایان فصل 4به صورت تستی و تشریحی
ارزیابی طرح ها : 02/28/ ساعت 8:30
اقتصاد کشاورزی : 02/28/ ساعت 9
مالیه بین الملل : 02/21/ ساعت 8:30
اقتصاد منابع : 02/21/ ساعت 13
اقتصاد خرد2 : 02/21/ ساعت 10:30
اقتصاد ریاضی : 02/21/ ساعت 12:30
اقتصاد سنجی : 02/21/ ساعت 12:30

حسابرسی: آقای حیدری تاریخ 02/07/ ساعت کلاسی - از4 قصل اول

آشنایی با موزه های جهانگردی:تاریخ 02/21/ ساعت 13-12
جغرافیای جهانگردی ایران : تاریخ 02/21/ ساعت 13-12
حسابداری صنعتی 1:تاریخ 01/31/ ساعت 14 بعد ازظهر—- کل کتاب 
حسابداری میانه 1:تاریخ 02/07/ ساعت 9 صبح --کل کتاب
اصول حسابداری 3:تاریخ 02/07/ ساعت 11صبح—- کل کتاب
پول و ارز و بانکداری : تاریخ 02/24/ ساعت 15:00
روش تحقیق در مدیریت : تاریخ 02/17/ ساعت -13:00
مبانی مدیریت دولتی : تاریخ 02/26/ ساعت 15:00
مدیریت تطبیقی : تاریخ 02/24/ ساعت :11:00
فنون تجزی و تحلیل و طراحی سیستم : تاریخ 02/24/ ساعت -09:00
مالیه عمومی و خط مشی : تاریخ 02/17/ ساعت :10:00
توسعه اقتصاد و برنامه ریزی در تاریخ 02/26/ ساعت 10 از کل کتاب
جامعه شناسی سازمانی : تاریخ 02/26/ ساعت 09:00
مدیریت بازاریابی : تاریخ 02/26/ ساعت 13:00
بهره وری و تجزیه و تحلیل در سازمان : تاریخ 02/17/ ساعت 15:00
برنامه ریزی و توسه جهانگردی : تاریخ 02/19/ ساعت -13:00
آشنایی با سازمان های دولتی ایران  : تاریخ 02/19/ ساعت-10:00
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت  : تاریخ 02/26/ ساعت -10:00
اقتصاد کلان میانه 2 : تاریخ 02/17/ ساعت کلاسی- تا پایان فصل 5 کتاب
حقوق مالیه عمومی : تاریخ 02/17/ ساعت کلاسی - تا پایان فصل 11
زبان تخصصی 2 آقای هادوی زاده  درتاریخ 01/26ساعت15:00-13:00از کل کتاب
اصلاحیه :زبان تخصصی 3 آقای هادوی زاده  با کد درس1218261در تاریخ 2/18ازساعت17:00-15:00 به 10:00-12:00
اصول حسابداری 1:تاریخ 01/24/ ساعت کلاسی - از 5 قصل اول
حسابداری مالیاتی  : تاریخ01/24ساعت کلاسی- از 10 فصل اول
مطالعات تطبیقی:تاریخ 02/11/ همان ساعت کلاسی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران:تاریخ 02/25/ همان ساعت کلاسی
زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت آقای هادوی زاده 96/02/23 ساعت 10 صبح (کل کتاب)
اقتصاد کلان  : تاریخ 02/12/ ساعت کلاسی- تا پایان فصل 5 کتاب
تجارت الکترونیک 2 آقای حمیدیه 02/18ساعت10:00-08:00(فصل های 6 ،8،7)
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت:در تاریخ 02/10ساعت 09:00
ریاضیات پایه و مقدمات امار2:در تاریخ 02/10ساعت  09:00
مدیریت استراتژیک :تاریخ 02/20/ ساعت 10:00-09:00
تجارت بین الملل  : تاریخ 02/20/ ساعت 12:00-10:00
مبانی جامعه شناسی خانم جعفری  02/13ساعت 10:00 به صورت تستی (کل منبع )
پژوهش های عملیاتی  و تحقیق در عملیات  خانم صمدی 02/11ساعت 12:30-11:30
مدیریت مالی  : تاریخ 02/16/ ساعت 15    از فصل 1تا پایان فصل 4
حقوق بازرگانی : تاریخ 02/16/ ساعت 13 از صفحه 1 تا85
اصول حسابداری 2 خانم کردبچه 02/18ساعت کلاسی از کل جزوه
کارسنجی : رشته مدیریت صنعتی :آقای حمیدیه در تاریخ 02/25 ساعت14:00-13:00 از فصل یک تا پایان فصل چهارم
کاربرد آن در مدیریت بازرگانی  در تاریخ  02/12 در همان
مدیریت رفتار سازمانی با آقای مصلحتی درتاریخ 02/25در ساعت 14:00تا پایان فصل 7
ریاضیات پایه و مقدمات 1 خانم صمدی در تاریخ 02/24ساعت 14:30-13:30
اصول حسابداری 2 خانم کردبچه 02/18ساعت کلاسی از کل کتاب
مدیریت مالی  2: تاریخ 02/16/ ساعت 15    از فصل 1تا پایان فصل 4
حقوق بازرگانی : تاریخ 02/16/ ساعت 13 از صفحه 1 تا85
سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری  آقای شفیع زاده 2/25 ساعت 15 تمام فصول منبع به صورت تستی
روان شناسی عمومی ( رشته حسابداری ) : تاریخ 02/27/ - ساعت 15 - از فصول1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11 و 12
 آمار و احتمال و کاربرد آن در مدیریت :در تاریخ 02/19ساعت 10:00-09:00
کارآفرینی  آقای  نقره درتاریخ 02/27ساعت 09:00از فصل 1و 2  به صورت تشریحی
حسابداری پیشرفته 1:تاریخ 02/25/ - ساعت کلاسی - از دو فصل  اول کتاب
حقوق تجارت:تاریخ  02/20 در ساعت کلاسی
بازاریابی گردشگری:تاریخ  02/20 در ساعت کلاسی
آشنایی با قوانین کسب:تاریخ 02/20 در ساعت کلاسی
مباحث ویژه در مدیریت دولتی:پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت17:00-15:00  ،7قضیه ابتدای منبع
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی :پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت17:00-15:00 ، 5 فصل اول کتاب دکتر الوانی
دروس عمومی کلیه رشته ها و رشته الهیات و رشته تاریخ
جغرافیای تاریخی سرزمین های اسلامی: تاریخ 02/21/ ساعت 13-12
کلیات جغرافیا (با تکیه بر جغرافیای ایران) : تاریخ 02/21/ ساعت 13-12

مبانی حکومت و ساخت قدرت در ایران : تاریخ 02/24/ ساعت  15  - از کل کتاب

زبان خارجی (گروه دوشنبه ) :آقای هادوی زاده / تاریخ 02/18/ساعت 10-8- کل کتاب
زبان خارجی (گروه شنبه ) : آقای هادوی زاده /تاریخ 02/16/ساعت 10-8 - کل کتاب
فارسی عمومی: خانم جرک // تاریخ 02/23/ ساعت کلاسی - از کل کتاب
اخلاق اسلامی : آقای دکتر لطفی زاد / تاریخ 02/23/ ساعت 8:30 -  از 4 فصل اول - تستی
اندیشه های سیاسی امام خمینی :آقای دکتر لطفی زاد / تاریخ 02/23/ ساعت 11:30 -  از 3 فصل اول - تستی
دانش خانواده و جمعیت ( گروه برادران ):آقای دکتر لطفی زاد / تاریخ 02/23/ ساعت 9 -  از 3 فصل اول - تستی
انقلاب اسلامی :آقای دکتر لطفی زاد / تاریخ 02/23/ ساعت 8 -  از 4 فصل اول - تستی
آیین زندگی :آقای دکتر لطفی زاد / تاریخ 02/23/ ساعت 11:30 - از 4 فصل اول - تستی
اندیشه اسلامی 2 ( گروه دوم ) :آقای دکتر لطفی زاد / تاریخ 02/23/ ساعت 11 - دو فصل اول - تستی
اندیشه اسلامی 2 ( گروه اول) :آقای دکتر لطفی زاد / تاریخ 02/16/ ساعت 10 - دو فصل اول - تستی
اندیشه اسلامی 1 ( هر دو گروه ) :آقای دکتر لطفی زاد / تاریخ 02/23/ ساعت 10 - تا پایان مسئله شر - تستی
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ( گروه خواهران) : تاریخ 02/25/ - ساعت کلاسی - از4 فصل اول
تفسیر موضوعی قرآن ( گروه خواهران) : تاریخ 02/25/ - ساعت کلاسی - از 3 بخش اول
تاریخ فلسفه اسلامی ۳ : تاریخ 02/24/ - ساعت 10 -از صفحه ی۶۰۵ تا صفحه ی ۶۹۰ ابتدای علم الهی - تشریحی
مسائل کلامی جدید ۱ :  تاریخ 02/24/ - ساعت 10 - از ابتدای جزوه تا انتهای صفحه ی ۵۴(تا اول کثرت گرایی دینی) - تشریحی
مسائل کلامی ۲  :  تاریخ 02/24/ - ساعت 10 - از ص ۱۷۱ تا ص۲۱۷ - تشریحی
فلسفه معاصر : تاریخ 02/24/ - ساعت 10 -  از ابتدای کتاب تا آخر صفحه ی ۷۸ - تشریحی
زبان تخصصی ۴ : تاریخ 02/24/ - ساعت 10 -فصل ۱،۲،۳ - تشریحی
منطق ۳ : تاریخ 02/24/ - ساعت 10 - از اول فصل ثانی تا ابتدای قیاس اقترانی شرطی - تشریحی
زبان تخصصی 2 : تاریخ 02/24/ - ساعت 10 - تا آخر صفحه 65 - تشریحی
کلام ۳ : تاریخ 02/24/ - ساعت 10 - تا انتهای فصل 9 ( صفات سلبیه) - تشریحی
فلسفه تطبیقی : تاریخ 02/24/ - ساعت 10 - تا انتهای فصل 3 - تشریحی
 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : تاریخ ٩٦/٢/٢٤ -  ساعت ١٥- از ابتدای کتاب تا فصل ششم ( قوه مقننه ) 
تفسیر موضوعی قران  (گروه برادران) : تاریخ 02/23/ ساعت 13:30از فصل 4و5
تفسیر موضوعی نهج البلاغه ( برادران): تاریخ 02/23/ ساعت 14:30 از بخش 4
مبانی جامعه شناسی (رشته تاریخ ) : تاریخ 02/25/ - ساعت 10 -تا پایان فصل سیزدهم صفحه ۳۱۶
صرف 2  : تاریخ 02/26/ - ساعت ۱۵/۴۵
مهارت های ترجمه  : تاریخ 02/23/ - ساعت ۱۵/۴۵
روش تحقیق درعلوم اسلامی  : تاریخ 02/26/ - ساعت ۱۵
آشنایی باتاریخ و روشهای تفسیر قرآن : تاریخ 02/26/ - ساعت ۱۴/۱۵
مبادی فقه و اصول : تاریخ 02/26/ -ساعت ۱۳/۳۰
آشنایی باتاریخ و روشهای تفسیر قرآن : تاریخ 02/26/ - ساعت ۱۴/۱۵
مبادی فقه و اصول : تاریخ 02/26/ -ساعت ۱۳/۳۰
نحوکاربردی ۲ : تاریخ 02/23/ - ساعت ۱۶/۳۰
 زبان تخصصی ۱: تاریخ 02/23/ -ساعت ۱۵
عرفان نظری ۱ : تاریخ 02/23/ - ساعت ۱۴:۱۵ 
تاریخ زندگی معصومین : تاریخ 02/23/ - ساعت ۱۳/۳۰
رشته علوم اجتماعی - روزنامه نگاری و روابط عمومی
روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی : تاریخ 02/21/ ساعت 15-13  - تا پایان فصل 2-به صورت تشریحی
امتحان عملی  روزنامه نگاری رادیویی و تلویزیونی : تاریخ 02/28/ ساعت 15-13  - از فصل 3 تا پایان فصل 6 -به صورت تشریحی
اصول علم اقتصاد : تاریخ 02/19/ ساعت کلاسی- تا پایان فصل 9 کتاب
ریاضیات پایه : 02/13ساعت13:00-15:00
 آمار مقدماتی : 02/12ساعت13:00 ازفصل 3،4،5.
اصول روزنامه نگاری: تاریخ 02/07/ ساعت کلاسی  - از کل کتاب
روابط عمومی الکترونیکی: تاریخ 01/28/ ساعت کلاسی  - از 5 فصل اول کتاب
آشنایی با فلسفه اسلامی : 02/10/ ساعت کلاسی - از فصل 7 تا آخر فصل 12- تشریحی
افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی :تاریخ 02/21/ ساعت 12-10
تکنولوژی های جدیدی ارتباطی :تاریخ 02/25/ ساعت 15 - تا پایان فصل 2
جامعه شناسی قشرها : تاریخ 02/23/ - ساعت 9 -  از دو فصل اول
مبانی مردم شناسی : تاریخ 02/23/ - ساعت 9 -  از دو فصل اول
مبانی تعاون : تاریخ 02/23/ - ساعت 9 -  از دو فصل اول
اصول اقناع : تاریخ 02/23/ - ساعت 9 - تا صفحه 70
جامعه شناسی ایلات و عشایر : تاریخ 02/25/ - ساعت 10 - تا پایان فصل پنجم صفحه ۱۲۵
بررسی مسائل اجتماعی : تاریخ 02/25/ - ساعت 10 -  تا صفحه ۱۹۰
مبانی ارتباطات جمعی تا پایان بخش چهارم صفحه ۱۳۸
تأمین و رفاه اجتماعی  : تاریخ 02/25/ - ساعت 10 - تا پایان فصل چهارم صفحه ۱۶۴
روش تحقیق نظری : تاریخ 02/25/ - ساعت 10 -  تا پایان فصل ششم صفحه ۲۱۸
جامعه شناسی توسعه : تاریخ 02/25/ - ساعت 10 - تا پایان فصل سوم صفحه ۶۵
ارتباطات بین المللی : تاریخ 02/28/ - ساعت 17-15
سازمان های بین المللی : تاریخ 02/28/ - ساعت 17-15
مبانی جامعه شناسی مفاهیم اساسی 2 ، نظریه های جامعه شناسی 1 و 2 ، روش های مقدماتی جمعیت ، جمعیت شناسی ایران  و جامعه شناسی صنعتی : تاریخ 02/27/ - ساعت 14
اندیشه های سیاسی در قرن بیستم : تاریخ 02/26/ - ساعت 17-14
رشته ادبیات فارسی
فايلها
bar Emtehanat-94.docx 18.817 KB
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما