جلسات دفاع

جلسات دفاع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

عنوان

پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان

بررسی نقش واسطه ای پذیرش بی قید و شرط خویشتن در پیش بینی پیامدهای رفتار مثبت و منفی نوجوانان بر اساس سبک های هویت

قدرت اله اصلانی

دکترمریم قربانی

دکتر اعظم مرادی

12 شهریورماه 96
ساعت 9 صبح

بررسی نقش واسطه ای ترس از ارزیابی منفی در پیش بینی نشانه های اضطراب اجتمکاعی بر اساس تحمل پریشانی و پاسخ به استرس

سمیه هدایتی

دکتر حمید کاظمی

دکتر محمد سلطانی زاده

12 شهریورماه 96
ساعت 10 صبح

بررسی نقش واسطه ای خطاهای فراشناختی در پیش بینی ایده پردازی خودکشی بر اساس ابعاد شدت استرس ادراک شده در بیماران وابسته به افیون  

طاهره عرب زاده

دکتر حمید کاظمی

دکتر اعظم مرادی

12 شهریورماه 96
ساعت 11 صبح

اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر انعطاف پذیری روانشناختی، تحمل پریشانی و تجربه مجدد ضربه در جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه

فرزانه شجاعی

دکتر حمید کاظمی

دکتر محمد سلطانی زاده

12 شهریورماه 96
ساعت 12

بررسی نقش واسطه ای ناگویی هیجانی در پیش بینی نگرانی از تصویر تن و نگرش های تغذیه ای بر اساس دشواری های تنظیم هیجان و دوسو گرایی ابرراز هیجانی

فرزانه  ابراهیمی جوزدانی

دکتر حمید کاظمی

دکتر زهره لطیفی

14شهریورماه 96
ساعت 11

بررسی سهم پیش بین سبک های دلبستگی و تحمل پریشانی بر نگرانی از تصویر تن با میانجیگری ناگویی هیجانی در دانشجویان.

فاطمه آقاسی کرمانی

دکتر مریم قریانی

دکتر صدیقه رضایی دهنوی

14شهریورماه 96
ساعت 12

مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر عملکردهای اجرایی، سوگیری توجه و کاهش نشخوار فکری در زنان دارای خصیصه ی اضطراب در شهر اصفهان

مریم نجفی

دکتر مریم قریانی

دکتر صدیقه رضایی دهنوی

14شهریورماه 96
ساعت 13

بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ابعاد دشواری های تنظیم هیجان و وسوسه بیماران وابسته به مصرف شیشه

لیلا آهنی

دکتر حمید کاظمی

دکتر اعظم صالحی

14شهریورماه 96
ساعت 14

 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما