جلسات دفاع

جلسات دفاع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

عنوان

پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان

تاثیر براسینواستروئیدها، سیلیکون و قارچ میکوریزا بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاه در خیار گلخانه‌ای و مقاومت گیاه در برابر تنش شوری

فهیمه رجایی

دکتر شکوفه انتشاری

شنبه 23 دی ماه  96
ساعت 11:30

 

 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما