كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
-

مرخصی تحصیلی

1-     مراجعه به سامانه گلستان در ایام انتخاب واحد و ثبت درخواست مرخصی تحصیلی از منوی ذیل:

دانشجو- درخواستها-درخواست مرخصی برای یک ترم-ثبت علت مرخصی و اعمال تغییرات

 

2-     اخذ گزارش 163 و پرداخت شهریه ثابت

بيشتر