برای دریافت برنامه ی کلاسی نیمسال دوم 96-95 بر روی عبارت "دانلود برنامه" روبروی نام رشته ی خود، در جدول ذیل کلیک نمایید.رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تاریخ درج فایل
تاریخ به روز رسانی
دانلود برنامه
عمومی
کارشناسی
21 بهمن ماه 95
26 فروردین 96
دریافت برنامه
حسابداری
کارشناسی
26 فروردین 96
دریافت برنامه
حقوق
کارشناسی
26 فروردین 96
دریافت برنامه
زیست شناسی
کارشناسی
26 فروردین 96
دریافت برنامه
شیمی
کارشناسی
26 فروردین 96
دریافت برنامه
مدیریت دولتی
کارشناسی
26 فروردین 96
اقتصاد
کارشناسی
21 بهمن ماه 95
26 فروردین 96
دریافت برنامه
روانشناسی
کارشناسی
25 بهمن ماه 95
26 فروردین 96
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
25 بهمن ماه 95
26 فروردین 96
علوم کامپیوتر
کارشناسی
25 بهمن ماه 95
26 فروردین 96
علوم تربیتی
کارشناسی
25 بهمن ماه 95
26 فروردین 96
علوم اجتماعی
کارشناسی
25 بهمن ماه 95
26 فروردین 96
الهیات
کارشناسی
1 اسفند ماه 95
26 فروردین 96
جغرافیا و آب و هوا
کارشناسی
1 اسفند ماه 95
26 فروردین 96
ریاضی
کارشناسی
1 اسفند ماه 95
26 فروردین 96
مترجمی زبان
کارشناسی
1 اسفند ماه 95
26 فروردین 96
برنامه ریزی کالبدی
کارشناسی ارشد
26 فروردین 96
26 فروردین 96
برای دریافت برنامه ی کلاسی نیمسال اول 96-95 بر روی عبارت "دانلود برنامه" روبروی نام رشته ی خود، در جدول ذیل کلیک نمایید.رشته تحصیلی
مقطع تحصیلی
تاریخ درج فایل
تاریخ به روز رسانی
دانلود برنامه
عمومی
کارشناسی
22 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
حقوق
کارشناسی
27شهریورماه95
16 آبان ماه 95
حسابداری
کارشناسی
1 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
اقتصاد
کارشناسی
1 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
الهیات
کارشناسی
22 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
تربیت بدنی
کارشناسی
22 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
جغرافیا و آب و هواشناسی
کارشناسی
22 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
مدیریت دولتی
کارشناسی
1 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
علوم اجتماعی
کارشناسی
1 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
علوم تربیتی
کارشناسی
5 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
روانشناسی
کارشناسی
11 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
زبان و ادبیات فارسی
کارشناسی
16 آبان ماه 95
تاریخ
کارشناسی
16 آبان ماه 95
مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی
24 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
زیست شناسی
کارشناسی
4 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
شیمی
کارشناسی
4 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
علوم کامپیوتر
کارشناسی
11 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
4 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
ریاضی
کارشناسی
18 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- برنامه ریزی کالبدی
کارشناسی ارشد
27 شهریور ماه 95
16 آبان ماه 95
ریاضی محض- آنالیز
کارشناسی ارشد
5 مهر ماه 95
16 آبان ماه 95برای دریافت برنامه ی کلاسی نیمسال دوم 95-94 بر روی عبارت دانلود برنامه ی روبروی نام رشته ی خود، در جدول ذیل کلیک نمایید.رشته تحصیلی
تاریخ درج فایل
تاریخ به روز رسانی
دانلود برنامه
عمومی
18 بهمن ماه 94
28 اسفند ماه 94
تربیت بدنی
20 بهمن ماه 94
3 اردیبهشت ماه 95
علوم تربیتی
27 بهمن ماه 94
21 فروردین 95
علوم اجتماعی
27 بهمن ماه 94
3 اردیبهشت ماه 95
مدیریت دولتی
27 بهمن ماه 94
3 اردیبهشت ماه 95
حسابداری
27 بهمن ماه 94
21 فروردین 95
روانشناسی
27 بهمن ماه 94
28 فروردین 95
حقوق
27 بهمن ماه 94
28 فروردین 95
الهیات
27 بهمن ماه 94
21 اسفند ماه 94
اقتصاد
27 بهمن ماه 94
21 اسفند ماه 94
جغرافیا و آب و هواشناسی
27 بهمن ماه 94
21 اسفند ماه 94
مترجمی زبان انگلیسی
6 اسفند ماه 94
28 فروردین 95
تاریخ
16 فروردین 95
16 فروردین 95
مهندسی کامپیوتر
27 بهمن ماه 94
21 فروردین 95
زیست شناسی
27 بهمن ماه 94
6 اردیبهشت ماه 95
شیمی
27 بهمن ماه 94
28 فروردین 95
ریاضی
5 اسفند ماه 94
16 فروردین 95
علوم کامپیوتر
5 اسفند ماه 94
21 فروردین 95
ریاضی محض(آنالیز) - ارشد
27 بهمن ماه 94
16 اسفند ماه 94
جغرافیا و برنامه ریزی کالبدی - ارشد
27 بهمن ماه 94
3 اردیبهشت ماه 95
 برای دریافت برنامه ی کلاسی نیمسال اول 95-94 بر روی نام رشته خود در جدول ذیل کلیک نمایید.


نام رشته تحصیلی
تاریخ بارگذاری برنامه در سایت
تاریخ به روز رسانی برنامه در سایت
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
14 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
6 آبان ماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
2 آذر ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
15 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
16 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
27 مهرماه 1394
11 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
15 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
14 مهرماه 1394
20 آبان ماه 1394
10 مهرماه 1394
11 آبان ماه 1394
22 مهرماه 1394
22 مهرماه 1394
19 مهرماه 1394
28 آبان ماه 1394بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما