كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی 97-96

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی              سال تحصیلی 97-96

آموزش محیط زیست

برنامه ریزی آموزش از راه دور

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی (مخصوص ورودی های قبل از 94)

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی (مخصوص ورودی های قبل از 94)

روانشناسی سلامت

روانشناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی( مخصوص ورودی های قبل از 94)

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
(مخصوص ورودی های 94و بعد از آن) 

    مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 
                                             (مخصوص ورودی های 94 و بعد ازآن)                           جدول تطبیق

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 
                                           (مخصوص ورودی های 94 و بعد ازآن)                              جدول تطبیق

فلسفه تعلیم و تربیت(مخصوص ورودی های قبل از 95)                              جدول تطبیق

فلسفه تعلیم و تربیت (مخصوص ورودی های 96-95 و بعد از آن)                    جدول تطبیق

فلسفه تعلیم و تربیت (مخصوص ورودی های 97-96 و به بعد)

علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش ( مخصوص ورودی های 97-96 و به بعد)

بيشتر