نخبگان استان فارس

.

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان فارس

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

53

21

11

8

2

-

-

2

11

23

 

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان فارس

از سال 85 -95

جمع کل

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

3

6

15

15

5

3

3

3

-

-

-

53دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان فارس

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

امیر پویان چگین

لامرد

علوم کامپیوتر

مخترع

شیما عوض پور

شیراز

مهندسی صنایع

مخترع

سعید جعفر زاده

شیراز

کامپیوتر

مبتکر

هادی فردوسی

بوانات

ادبیات فارسی

نخبه هنری

زهرا زارع

ارسنجان

IT

مخترع

مریم اندیشه

مرودشت

کامپیوتر

مخترع

مهدی حکمفرمایی

استهبان

کامپیوتر

نخبه هنری

داود جوکار کمال آبادی

شیراز

ریاضی

مخترع

نوید نژند

شیراز

مترجمی زبان

مخترع و مولف

صدیقه مظهری آبسردی

خرامه

مدیریت

مخترع

مجتبی جهاندیده داریونی

شیراز

حقوق

مخترع

افسانه پارسامند

شیراز

حقوق

مخترع

رسول شاهسونی

شیراز

مهندسی کشاورزی

مخترع

محسن محمدی

شیراز

کامپیوتر

مبتکر

محمد کاظم فرهادی پور

شیراز

کامپیوتر

مبتکر

محمد کاظم رسولی

شیراز

کامپیوتر

مخترع

سید محسن روستا

زرقان

کامپیوتر

مخترع

محمد رضا بهمنی

شیراز

کامپیوتر

مبتکر

زرین تاج مصدق

کازرون

کامپیوتر

مخترع

فریده هاشمی

شیراز

کامپیوتر

مبتکر

اعظم استوار

شیراز

مهندسی پزشکی

مخترع

محمد حسین فارسی

شیراز

کامپیوتر

مخترع

فاطمه بهزادی

شیراز

IT

مخترع

فرشاد بهبد علمی

زرقان

کامپیوتر

مبتکر

رویا ازاده

شیراز

کامپیوتر

مخترع

محمد عاطفی

استهبان

بیوفیزیک

مخترع

پوریا گمرگچی

شیراز

مهندسی پژشکی

مخترع

بابک گلستانی

شیراز

فیزیک

مبتکر

المیرا کیومرثیان

شیراز

شیمی

مخترع

محمد رضا پوریافرد

شیراز

علوم اقتصادی

پژوهشگر


بيشتر