طراحی پارچه و لباس

علمی هنر و معماری سال تحصیلی (96-95)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

------------

جدول تطبیق

181031

طراحی پارچه (مخصوص ورودیهای 95 و بعد)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

181029

طراحی پارچه و لباس– گرایش طراحی چاپ پارچه

(مخصوص ورودیهای 90 تا 95)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

 

وضعیت منابع 

جدول تطبیق

171216

طراحی پارچه و لباس (مخصوص ورودیهای 89 و قبل)

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع

وضعیت منابع  

بيشتر