مهندسی مدیریت پروژه- اجرایی

بخش علمی فنی مهندسی سال تحصیلی (97-96)

کد رشته

رشته ها

لیست ارائه دروس

وضعیت منابع نیمسال اول

وضعیت منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

--------

لیست دروس عمومی

لیست ارائه دروس

------------

-------- 

جدول تطبیق

131112

مهندسی مدیریت اجرایی 

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

منابع نیمسال دوم 

جدول تطبیق

131212

مهندسی مدیریت پروژه

لیست ارائه دروس

منابع نیمسال اول

 منابع نیمسال دوم

جدول تطبیق

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما