*میان ترم اصل فقه 1 با استاد فرهاد محمدی نژاد مورخ 26/02/97ساعت 9تا بخش سوم -مفاهیم برگزار می گردد.

*میان ترم اصل فقه 2با استاد فرهاد محمدی نژاد مورخ 26/02/97ساعت 30/9تا بخش چهارم -استصحاب برگزار می گردد.

*میان ترم درس کیفر شناسی با استاد خانم زهرا دلشاد مورخ 10/02/97 ساعت 16 برگزار می گردد.

*میان ترم حقوق اداری 1 با استاد آقای دکتر ناصر گروسی مورخ 22/02/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.(از اول تاپایان فصل 4 نظامهای حر فه ای )

*میان ترم حقوق اداری 2با استاد آقای دکتر ناصر گروسی مورخ 15/02/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.(از اول پلیس اداری تا اول باب پنجم مسئولیت مدنی )

*میان ترم حقوق اساسی 2 با استاد آقای دکتر ناصر گروسی مورخ 15/02/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.(از اول تاپایان قوه مقننه )

*میان ترم حقوق اساسی 3 با استاد آقای دکتر ناصر گروسی مورخ 22/02/97 ساعت کلاسی برگزار می گردد.(از اول تا باب دوم تاابتدای فصل سوم قوه قضائیه )
*کلاسهای استاد آقای رحمان شهبازی مورخ 11/02/97 کنسل می باشد جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

*میان ترم ادله اثبات دعوی با استاد آقای  دکترمهدی یوسفی صادقلو مورخ 23/02/97 ساعت 12 برگزار می گردد.

*میان ترم آیین دادرسی مدنی 3 با استاد آقای  دکترمهدی یوسفی صادقلو مورخ 30/02/97 ساعت 10 صبح برگزار می گردد.بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما