*میان ترم  مبانی جامعه شناسی  با استاد خانم مرضیه پیروی مورخ 1/9/96 ساعت کلاسی برگزار میگردد .(تا آخر فصل هشتم )

*میان ترم عربی با استاد خانم دکتر ثروت سلیمان زاده افشار روز شنبه مورخ 4/9/96 ساعت 45/15-15/14برگزار میگردد.

*میان ترم اصل فقه 1 با استاد فرهاد محمدی نژاد مورخ 28/9/96 ساعت 30/8 تا بخش سوم -مفاهیم برگزار می گردد.

*میان ترم اصل فقه 2با استاد فرهاد محمدی نژاد مورخ 28/9/96 ساعت 9 تا بخش چهارم -استصحاب برگزار می گردد.

*میان ترم دروس استادخانم فردوس صابرماهانی درجلسه آخردر ساعت کلاسی  به شرح ذیل می باشد:

-متون فقه 1(نصف اول کتاب )
-متون فقه 2 (نکاح )
-متون فقه 3 (وصیت )
-متون فقه 4 (حدود -قصاص -دیات )
-حقوق مدنی 4 (فصول 2-3-4-5-6)
-مقدمه علم حقوق (فصول 2-3-5)
-آیات الاحکام (نصف اول کتاب )

*میان ترم مالیه عمومی با استاد آقای وحید عطایی مورخ 26/9/96 ساعت 9 صبح از 9فصل اول کتاب برگزار می گردد.

*میان ترم حقوق مدنی 8 با استاد آقای دکتر مهدی یوسفی صادقلو مورخ 26/9/96 ساعت 30/11 برگزار می گردد.

*میان ترم حقوق مدنی 6 با استاد آقای دکتر مهدی یوسفی صادقلو مورخ 26/9/96 ساعت 30/11 برگزار می گردد.

*میان ترم حقوق تجارت 3با استاد آقای دکتر مهدی یوسفی صادقلو مورخ 26/9/96 ساعت 15/14برگزار می گردد.


بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما