متون عمومي
 
لیست شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه پیام نور مرکز مهریز
سمت
شماره تلفن مستقیم
شماره تلفن داخلی
نام و نام خانوادگی
ردیف
ریاست
32534505
202
مرتضی فلاح پور
1
دبیرخانه
32534295
201
امین رضاوی
2
مسئول آموزش
32534679
214
محمدسعید صادقیان مقدم
3
مسئول برنامه ریزی
32534242
222
علی اکبر زارع بیدکی
4
اداری-دانشجویی
 
241
علی ابویی
5
کارپردازی-اموال
 
241
حسین ایزدی
6
امورمالی
32534251
206
سید احمد محسن زاده
7
حسابداری
 
233
مهناز ابویی
8
امور رایانه-کاربرارشد
32534506
211
حسن زارعیان
9
رایانه-روابط عمومی
32534506
207
روح اله غفارنژاد
10
فرهنگی-حراست
32533670
221
سیدعباس حسینی
11
 
 
205
آبدارخانه
12
فارغ التحصیلان
 
217
علی بمان خداداد
13
کارشناس آموزش
 
212
مرضیه زارع بیدکی
14
کارشناس آموزش
 
213
الهام پوراحمدی
15
کارشناس آموزش
 
 
215
سیدمحمد سیدمحسنی
16
218 نگهبانی 17
مسئول کتابخانه
 
225
بی بی سکینه طباطبایی
18
گروه های آموزشی
 
208
خانم جلالیان-شکیبا-دهقان
19
گروه های آموزشی
 
230
مرضیه دهقانیزاده-دکترموسوی-دکتراسعدی
20
گروه های آموزشی
 
249
سیدجلال طباطبایی-صباغیان-فرزد-حیدرحسینی
21
گروه های آموزشی
 
246
دکترمیروکیلی-دکترکریمی
22
گروه های آموزشی
 
253
دکترحسینی زاده-دکترکوچک-زارعی
23
گروه های آموزشی
 
251
پورگنجی-سیدحسین ایزدی-هاشمیان فر
24
 
 
تایپ و تکثیر
25
 
 
بسیج خواهران
26
 
 
بسیج برادران
27
 
 
 
کانون هلال احمر
28
گروه های آموزشی
 
237
خانم شیبانی-مشاوره
29
 
بيشتر