نخبگان استان خراسان جنوبی

.
 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

9

5

2

2

-

-

1

2

1

-

 

 

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی از سال 82 -95

جمع کل

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1

-

1

2

-

-

2

-

-

2

1

-

-

-

9

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

تکتم بیداد

شیمی

مخترع

منصور خیاط

قاین

مدیریت بازرگانی

مخترع

مرتضی بهروزی نژاد

بیرجند

مهندسی صنایع

مبتکر

رضا محمدی

بیرجند

پژوهشگر

مهدی خادمی

بیرجند

مدیریت دولتی

مخترع

صالح سلطان پور

بیرجند

کامپیوتر

مبتکر

صادق باقر نژاد

بیرجند

مهندسی صنایع

مخترع

مهدی مظفر پور

بیرجند

مهندسی مدیریت پروژه

مخترع