متون عمومي
معرفی حوزه حراست


حوزه حراسترئیس اداره حراست استان: جناب آقای یعقوب توسلی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت آموزش

کارشناس حراست استان: جناب آقای عبدالصالح کیایی رضاقلی دارای مدرک لیسانس تربیت بدنی

کارشناس حراست استان: جناب آقای مهدی تقی زاده میلانی دارای مدرک لیسانس فناوری اطلاعات