نخبگان استان مرکزی

 

تعداد دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان مرکزی

ثبت اختراع

تعداد مخترع

طرح های ابتکاری

مبتکر

تالیفات

مقالات

عناوین

ISI

علمی پژوهشی

علمی ترویجی

ملی

بین المللی

36

10

5

4

6

-

-

2

8

6

  

 

تعداد ثبت اختراع دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه پیام نور استان مرکزی از سال 82 -95

جمع کل

 

1382

1383

1384

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

-

-

1

-

10

8

5

11

-

-

-

1

-

-

36

 

 

دانشجویان و دانش آموختگان نخبه و فرهیخته دانشگاه پیام نور استان مرکزی

نام و نام خانوادگی

 

مرکز

رشته تحصیلی

عنوان

پیمان سرحدی

کمیجان

علوم سیاسی

مخترع،پژوهشگر،هنرمند و مولف

علیرضا بهرامی

 

شازند

مترجمی زبان انگلیسی

مترجم

مهدی مهرابی

 

محلات

IT

مخترع

محمد رضا نجف آبادی فراهانی

 

اراک

حقوق

مخترع، پژوهشگر

محمد شیرازی پور

 

ساوه

MBA

پژوهشگر

مهدیه نظام آبادی

 

ارک

شیمی

مخترع

مریم فایضی

 

اردبیل

IT

مبتکر

محمد فراهانی

 

شازند

اقتصاد نظری

مخترع

الهام  شهبازی

 

دلیجان

کامپیوتر

مخترع

لیلا رضایی

 

دلیجان

کامپیوتر

مخترع

ناهید پاشنگ

 

تفرش

مدیریت دولتی

مبتکر

پوریا عسگری

 

دلیجان

کامپیوتر

مبتکر

محمد زارعی

 

اراک

 

نخبه هنری

جاوید رضایی

 

اراک

 

مخترع

مهدی اکبری و امید نوروزی

 

اراک

 

مخترع

مرضیه گلخندان

 

اراک

محیطزیست

مبتکر

محمد طاهر جلالوندی

 

دلیجان

کامپیوتر

مبتکر

هادی جمیل آبادی

 

دلیجان

کامپیوتر

مبتکر

محمد حسنی

 

دلیجان

کامپیوتر

مبتکر

بيشتر