كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

دانشکده

رشته تحصیلی

تعداد دانشجوی مشغول به تحصیل

علوم انسانی

آموزش و پرورش ابتدایی

7

علوم انسانی

علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

60

علوم انسانی

حسابداری (چندبخشی )

169

علوم انسانی

الهیات ومعارف اسلامی گرایش تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

2

علوم انسانی

الهیات ومعارف اسلامی گرایش علوم قرآن وحدیث

12

علوم انسانی

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی

22

علوم انسانی

علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی

42

علوم انسانی

علوم اجتماعی (تعاون ورفاه اجتماعی )

5

علوم انسانی

علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی )

39

علوم انسانی

علوم اجتماعی (برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه)

30

علوم انسانی

حقوق

166

علوم انسانی

تاریخ

19

علوم انسانی

علوم سیاسی

43

علوم انسانی

مدیریت بازرگانی (چندبخشی )

91

علوم انسانی

مدیریت صنعتی (چندبخشی )

27

علوم انسانی

مدیریت جهانگردی (چندبخشی )

29

علوم پایه

ریاضی (کاربردی )

5

علوم پایه

فیزیک (هسته ای )

12

علوم پایه

شیمی (کاربردی )

94

علوم پایه

مهندسی صنایع (چندبخشی )

90

فنی و مهندسی

مهندسی مدیریت اجرایی

1

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی )

23

مهندسی فناوری اطلاعات

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی )

52

مهندسی فناوری اطلاعات

علوم کامپیوتر(چندبخشی )

15

بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما