نام و نام خانوادگی : محمد رئوف حیدری فر

سال تولد : 1354  

وضعیت تأهل : متأهل

تلفن تماس : 6724631-0834    

وضعیت اشتغال : عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

 

 

بيشتر