متون عمومي

 

آیین نامه و دستورالعمل استفاده از کتابخانه مرکزی و کتابخانه مراکز و واحدهای دانشگاه

 

آیین نامه و دستور العمل :استفاده از کتابخانه مرکزی و کتابخانه های مراکز و واحدهای دانشگاه        

به منظور ایجاد تسهیلات و تشویق اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان و همچنین سایر اقشار مردم به استفاده از کتابخانه های دانشگاه، آیین نامه ذیل تدوین شده است.

ماده 1) اعضای کتابخانه :

1-1- اعضای هیئت علمی، کارکنان (رسمی و پیمانی) و افراد بازنشسته دانشگاه

تبصره: عضویت اعضای هیئت علمی و کارکنانی که به صورتهای دیگر با دانشگاه همکاری دارند، منوط به تایید کتبی رئیس مرکز/واحد و در سازمان مرکزی دانشگاه منوط به مدیریت مربوطه است.

1-2- مدرسین پاره وقت، حق التدریسی و مهمان با تایید رئیس مرکز یا مدیر گروه آموزشی مربوطه حداکثر تا پایان یک نیمسال تحصیلی.

1-3- دانشجویان دانشگاه

1-4- دانشجویان سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با ارائه کارت دانشجویی و معرفی نامه از دانشگاه یا موسسه آموزشی مربوطه

1-5- کارکنان سازمانهای دولتی شهرستانهای تحت پوشش مراکز و واحدهای دانشگاه.

1-6- اقشار مختلف مردم ساکن در منطقه تحت پوشش مراکز و واحدهای دانشگاه.

تبصره 1 : از اعضای بندهای د، ها، و، چنانچه بخواهند منابع کتابخانه ای موردنظر را به امانت ببرند، تضمین های زیر اخذ خواهد شد:

- تعهد سازمان یا وزارت متبوع مبنی بر رعایت کلیه مقررات کتابخانه در مورد کتابها و سایر منابع امانتی.

- تضمین شخصی به صورت نقدی متناسب با ارزش مادی و معنوی کتابی که به امانت گرفته می شود.                  

 

- معرفی و ضمانت یکی از کارکنان دانشگاه.(بدیهی است در صورت تخلفات احتمالی این قبیل اعضاء ، ضامن مسئول اعاده منبع به کتابخانه و تعهدات مندرج در ماده 5 این آیین نامه خواهد بود.)

تبصره 2: دانشجویان کلیه مراکز و واحدهای دانشگاه طبق مقررات می توانند عضو کتابخانه مرکزی شوند. در هر حال، اخذ برگ تسویه حساب از کتابخانه مرکزی برای کلیه دانشجویان به هنگام فراغت از تحصیل الزامی است.

ماده 2) شرایط عضویت

2-1- ارائه کارت شناسایی معتبر برای اعضای مربوط به بندهای «الف» و «ب».

- ارائه کارت دانشجویی برای اعضای بند «ج» و کارت دانشجویی و معرفی نامه رسمی برای اعضای بند «د».

- ارائه معرفی نامه از سازمان متبوع برای اعضای بند «ها».

2-2- تکمیل فرم درخواست عضویت.

2-3- ارائه دو قطعه عکس

ماده 3) نحوه استفاده از کتابخانه :

- اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان دانشگاه و افراد بازنشسته می توانند از امکانات کتابخانه مرکزی و مراکز برای مطالعه در محل کتابخانه استفاده نمایند.

ماده 4) مقررات امانت گرفتن منابع کتابخانه

- اعضای کتابخانه مرکزی مستقیما و اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان مراکز از طریق کتابخانه مرکز خود، می توانند برای امانت گرفتن منابع کتابخانه ای از کتابخانه مرکزی با رعایت موارد زیر اقدام کنند:

4-1- ارائه کارت عضویت کتابخانه

4-2- تعداد کتابهای امانتی برای عضو هیئت علمی حداکثر 7 عنوان و سایر اعضا حداکثر 5 عنوان خواهد بود.

تبصره : در صورتی که متقاضی امانت گرفتن کتاب زیاد باشد، کتابخانه می تواند تعداد کتابخای امانتی هر یک از اعضای مندرج در بند «ب» را تقلیل دهد.

4-3- مدت امانت گرفتن منابع کتابخانه ای برای استفاده کنندگان به ترتیب برای اعضای هیئت علمی دانشگاه 2 ماه و برای سایر اعضا 1 ماه است. منابع امانت گرفته شده باید در موعد مقرر به کتابخانه تحویل داده شود.

تبصره 1- تمدید مدت امانت برای منابعی که متقاضی نداشته باشد، بلامانع است. امانت گیرنده برای تمدید باید منابع امانت گرفته شده را همراه داشته باشد.

تبصره 2- کتابخانه منابعی را که متقاضی بیشتری دارند و امکان تهیه نسخه های بیشتری از آنها وجود ندارد را در بخش ذخیره نگهداری خواهد کرد تا منحصراً در کتابخانه مورد استفاده قرار گیرند. تشخیص این موارد بر اساس درخواست گروههای آموزشی و همچنین گزارش میز امانت و تایید آن به وسیله مدیر کتابخانه می باشد.

تبصره 3- نسخه های خطی، کمیاب و نایاب باید منحصرا در کتابخانه و در صورت لزوم با حضور کتابدار مورد مطالعه قرار گیرد.

تبصره 4- در صورتی که عضو کتابخانه کتاب امانت گرفته شده را به موقع بازنگرداند، می بایست به ازای هر روز تاخیر به ترتیب برای دانشجویان، کارکنان و بازنشستگان 2500 ریال تا سقف دو برابر قیمت روز کتاب یا منبع برای اعضای هیئت علمی روزانه 5000 ریال تا سقف سه برابر قیمت روز کتاب یا منبع مورد امانت پرداخت نماید. با توجه به شرایط زمانی ، هر پنج سال یکبار توسط هیئت رئیسه دانشگاه، در این مبالغ تجدیدنظر خواهد شد.

4-5- کتابخانه در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی دانشجویانی را که منابع امانتی را عودت     نداده اند به اداره آموزش گزارش خواهد کرد تا نسبت به استرداد این منابع اقدام شود.

4-6- کتابخانه در پایان هر نیمسال تحصیلی اسامی مدرسان مهمان، حق التدریسی و پاره وقت که منابع دریافتی خود را در مهلت مقرر به کتابخانه تحویل نداده اند را برای تسویه حساب به امور مالی دانشگاه یا مرکز اعلام می کند.

4-7- در مورد اعضایی که با معرفی سازمان های دیگر و یا معرفی و ضمانت یکی از کارکنان دانشگاه عضو کتابخانه شده اند، در صورت عدم مراجعه و امتناع از بازگرداندن منابع امانت گرفته شده ، علاوه بر اعمال مفاد بند «د» مراتب به سازمان متبوع یا معرف و ضامن آنان گزارش خواهد شد. در هر صورت مسئولیت اعاده کتاب به کتابخانه به عهده سازمان مربوطه یا معرف و ضامن خواهد بود.

4-8- کلیه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به هنگام انتقال ، دانش آموختگی یا هر تغییر وضعیتی که منجر به قطع رابطه آنان با مرکز مربوطه و یا سازمان مرکزی دانشگاه شود، ملزم به اخذ برگ تسویه حساب از کتابخانه می باشند.

تبصره : اداره های کارگزینی، امور مالی و آموزش در سازمان مرکزی و مراکز دانشگاه لازم است در چنین موارد نسبت به مطالبه و دریافت برگ تسویه حساب از کتابخانه مرکزی و یا مراکز و کتابخانه ها اقدام نمایند.

ماده 5) گم کردن و یا صدمه زدن به منابع کتابخانه ای:

5-1- مسئولیت حفظ و نگهداری کتب و سایر مواد به امانت گرفته شده از هر جهت به عهده امانت گیرنده است.

5-2- امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از منابع کتابخانه ای ، در صورت آسیب رساندن و مخدوش کردن و مفقود کردن آنها یا حذف هر نوع اطلاع از روی منابع ( به صورت پاره کردن ، خط زدن، جداکردن اوراق و تصاویر منابع نوشتاری و یا حذف کردن اطلاعات از روی نوارهای تصویری ، صوتی و نرم افزارهای رایانه ای ) ملزم به جبران خسارت بر اساس نظر کارشناسان کتابخانه می باشند.

تبصره 1- چنانچه عضو نتواند عین مواد امانتی را عودت دهد، بهای آن بر اساس نرخ روز محاسبه و همراه با هزینه های مربوط به فهرست نویسی، آماده سازی و غیره از وی دریافت خواهد شد.

تبصره 2- در صورتیکه عضو بدون اجازه و انجام تشریفات لازم، منابع کتابخانه ای را به هرطریق یا عنوان از کتابخانه یا آرشیو خارج کند، مراتب در پرونده اداری یا تحصیلی وی درج خواهد شد و از آن پس به مدت دو سال حق استفاده از کتابخانه را نخواهد داشت. در موارد ضروری، علاوه بر لغو عضویت، اقدامات قانونی نیز به عمل خواهد آمد.

ماده 6) منابع و موادی که به امانت داده نمی شوند:

6-1- کتابهای مرجع، خطی، چاپ سنگی، کمیاب و نایاب، پایان نامه ها ، نقشه ها، اطلس ها، نشریات ادواری و نشریات و کتبی که کتابخانه برای مدت معینی به امانت گرفته است.

6-2- مواد دیداری و شنیداری و اسناد آرشیو.

6-3- لوح های فشرده و هرگونه نرم افزار رایانه ای

تبصره : امانت نسخ نوارهای تصویری و صوتی از نوارهای اصلی و همچنین امانت نسخ تهیه شده از لوح های فشرده رایانه ای بلامانع است. به هر حال امانت دادن نوارهای اصلی تصویری و صوتی و نسخه اصلی هر نوع لوح فشرده از نرم افزار رایانه ای ممنوع می باشد.

ماده 7) نمونه برداری و تکثیر از مواد کتابخانه :

7-1- هر نوع تکثیر و نمونه برداری از مواد کتابخانه منوط به کسب مجوز کتبی از مسئولین کتابخانه می باشد.

7-2- هر نوع تکثیر و نمونه برداری از پایان نامه ها و رساله ها تا 15 صفحه بلامانع است و در صورت نیاز به کل مطالب منوط به موافقت کتبی استاد راهنمای پایان نامه یا رساله خواهد بود.

7-3- امانت گیرنده مواد مشروح در تبصره ماده 6 متعهد می گردد از تهیه تصویر و انتقال اطلاعات، به طور کامل و حزئی بر روی نوار یا هر وسیله دیگری به قصد سودجویی تجاری خودداری کند. این تعهد به طور کتبی از متقاضی اخذ می گردد.

 

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما