تطبیق واحد

1.     تکمیل و ارائه فرم درخواست تطبیق واحد به کارشناس  

2.     مکاتبه کارشناس با دانشگاه قبلی جهت دریافت ریز نمرات و تاییدیه تحصیلی

 

3.     پی گیری وصول ریزنمرات  به دانشگاه توسط دانشجو

 

4.     پر کردن فرمهای مربوط به تطبیق واحد توسط دانشجو (وصول تاییدیه پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم الزامی است.)
 

5.     انجام امور معادلسازی دروس عمومی و تخصصی  

 

6.     ثبت دروس معادلسازی شده در سامانه گلستان توسط مسئول آموزش 

 

7.     مراجعه دانشجو به سامانه گلستان جهت رویت نتیجه تطبیق واحد (اطلاعات جامع و گزارش 100ترم دروس انتقالی)


لازم به ذکر است دانشجویانی مجاز به ارائه درخواست تطبیق واحد می باشند که مدرک دیپلم نظام قدیم و یا پیش دانشگاهی داشته باشند . 

بيشتر