اخبار
به همت اداره کل امور مالی صورت گرفت برگزاری دوره آموزشی صدور حواله های الکترونیکی بانک مرکزی دوره آموزشی " صدور حواله های الکترونیکی بانک مرکزی" به مدت 6 ساعت به صورت مجازی و به همت اداره کل امور مالی دانشگاه پیام نور برگزار گردید.
آشنایی با نحوه صدور حواله الکترونیک و همچنین ارتقای سطح توانمندی مدیران و کارشناسان مالی استان ها از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزشی بود. 
شایان ذکر است در این دوره دو روزه دکتر علی اصغر عیوضی مدیر کل امور مالی دانشگاه پیام نور مباحث کاربردی و مفیدی در زمینه صدور حواله الکترونیکی به مدیران و کارشناسان امور مالی استان ها ارائه نمودند.