اخبار
مدیر کل امور مالی دانشگاه خبر داد افتتاح حساب تنخواه گردان پرداخت برای دانشگاه های پیام نور استانی
مدیر کل امور مالی دانشگاه پیام نور از افتتاح حساب تنخواه گردان پرداخت برای دانشگاه های پیام نور استانی و مراکز زیر مجموعه سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور خبر داد.
دکتر علی اصغر عیوضی افزود: این اقدام به استناد بند "ب" ماده (17) قانون مدیریت برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند "الف" ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به منظور ساماندهی حساب های دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنین تامین مصالح مالی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع حساب های درآمدی دولت و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاه های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور صورت گرفته است.