اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی و هیات علمی در اصفهان کارگاه آموزشی آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی و هیات  علمی روز چهارشنبه مورخ 94/9/4 توسط معاون مدیر امور اداری و کارشناس استان
 
در اصفهان برگزار گردید
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر