اخبار
کمک هزینه عائله مندی و اولاد
                                                   

 احتراما به اطلاع کلیه همکاران علمی و اداری شاغل در ستاد مرکزی می رساند در صورت تغییر وضعیت عائله مندی و اولاد خود به شرح ذیل به همراه درخواست کتبی و اعلام نوع تغییر،تصاویر صفحات اول و دوم شناسنامه خود و اعضاء مورد نظر را به اداره کل امور اداری ارسال فرمائید.

1.      به عضو مرد شاغل و بازنشسته حق تاهل و عائله مندی تعلق می گیرد.

2.      کمک هزینه اولاد به فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل و همسر

3.      در صورت اشتغال به تحصیل و غیر شاغل بودن با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حداکثر سن 25 سال تمام است

4.      فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع ذیصلاح(سازمان بهزیستی کل کشور)مشمول محدودیت سقف سنی مذکور نمی باشند.

5.      اعضای زن شاغل و بازنشسته در صورتیکه همسر آنان با تائید مراجع ذیصلاح معلول و یا ازکارافتاده کلی باشد کمک هزینه عائله مندی تعلق می گیرد.

6.      بانوانی که طبق حکم مراجع قانونی سرپرستی خانواده را به عهده دارند و در صورت تکفل فرزندان از کمک هزینه اولاد برخوردار می شوند.

7.      زنان شاغل یا بازنشسته سرپرست خانواده که همسرشان مطلقه بوده به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار در صورت تکفل فرزندان از کمک هزینه اولاد برخوردار می شود.

 

 

   
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر