اخبار
بخشنامه به تمامی استانها جهت تعیین پست سازمانی برای کارکنان قراردادی در اجرای تعیین پست سازمانی برای کلیه اعضاء قراردادی طی نامه ذیل نحوه انجام این امر اعلام گردید.


بخشنامه تعیین پست سازمانی برای اعضاء قراردادی

فایل شرایط احراز کارکنان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر