درباره ما
 
اداره منابع انسانی مجموعه ای از تشکیلات سازمانی است که اقدام به پذیرش نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه می نماید و ارائه خدمات اداری و رفاهی کارکنان را برعهده دارد و

دارای وظایفی از جمله:اعمال و اجرای قوانین و مقررات و آیین نامه های استخدامی 
-جمع آوری اطلاعات فردی کارکنان و اعضای هیات علمی-صدور احکام پرسنلی کارکنان


قراردادی،رسمی،پیمانی و اعضای هیات علمی-حضور و  غیاب-آمار و اطلاعات پرسنلی -بایگانی اسناد در پرونده عضو-امور رفاهیسرپرست اداره کل امور اداری آقای محمد حاجی محمدعلی
معاون مدیر اداره کل امورعلمی خانم اشرف نوری
معاون مدیر اداره کل امور اداری آقای سید یحیی امیرارجمندی
رئیس اداره کارکنان اداری خانم زهرا صفری
رئیس اداره اعضای هیات علمی خانم قاسمی بستان آباد


1