يكشنبه 12 ارديبهشت 1395 مدیر کل خدمات آموزشی: جناب آقای دکتر رامین صادقیان

معاون مدیر کل خدمات آموزشی: جناب آقای ذوقی

معاون مدیر کل خدمات آموزشی: سرکار خانم باسقی

رئیس اداره دانش آموختگان:  سرکار خانم پاکزاد

رئیس اداره پذیرش و ثبت نام: جناب آقای محسنی

رئیس اداره مشمولین: جناب آقای مهرآور

 
امتیاز دهی